Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego

Trwa rekrutacja do XVII Edycji Szkoły Prawa Hiszpańskiego w roku akademickim 2020/2021.  Zajęcia  w ramach 10 modułów (Program) odbywać  się  będę w wybranych tygodniach w systemie zjazdowym w:  czwartki i piątki w godzinach 16.00-20.00 oraz w  soboty w godzinach 10.00-14.00 (średnio jeden zjazd na miesiąc). Po zakończeniu wykładów w ramach każdego z 10 modułów studenci będą mogli wziąć udział w części ćwiczeniowej zajęć do każdego modułu. Osoby zainteresowane udziałem powinny dostarczyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia wraz z potwierdzeniem zapłaty za udział w kursie (zgodnie z informacją zawartą w karcie zgłoszenia) do  Centrum (pocztą lub osobiście  do Kancelarii WPIA UW  lub na adres mailowy: m.supera@wpia.uw.edu.pl). Rekrutacja trwa do wyczerpania limitu miejsc!  W przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych miejsc o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszenia (dostarczenia karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem zapłaty).

Informacje ogólne

Od dnia 1 stycznia 2004 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przy wsparciu Polsko-Hiszpańskiej Fundacji Współpracy i Rozwoju (www.fundacja.imfib.com) rozpoczęło działalność Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego.

Prezentacja o Centrum

W ramach działalności Centrum utworzona została Szkoła Prawa Hiszpańskiego. Ponadto do zadań Centrum należy między innymi:

 • realizacja przedsięwzięć dydaktycznych i zajęć kursowych
 • realizacja wspólnych prac oraz projektów naukowych i badawczych z zakresu prawa europejskiego i innych,
 • przygotowywanie wspólnych analiz, raportów i rekomendacji wskazujących na możliwość wykorzystania doświadczeń hiszpańskich w działaniach na rzecz harmonizacji prawa,
 • opracowywanie wspólnych publikacji naukowych, przedsięwzięć wydawniczych oraz wymiany informacji,
 • organizowanie wspólnych seminariów i konferencji,
 • wymiana studentów, doktorantów i pracowników naukowych.

Zadania powyższe mogą być realizowane z udziałem i w porozumieniu z innymi uczelniami oraz jednostkami krajowymi i zagranicznymi.

Szkoła Prawa Hiszpańskiego na WPiA UW

Studia w Szkole trwają dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w języku hiszpańskim przez wykładowców uniwersyteckich lub hiszpańskich adwokatów. Tematyka obejmuje podstawy prawa hiszpańskiego, z uwzględnieniem prawa gospodarczego, handlowego i finansowego, a także problematyki istotnej z punktu widzenia małych i średnich przedsiębiorstw.

Rok akademicki, na który składają się dwa semestry obejmuje 10 modułów po 15 godzin wykładów (uzupełnionych następnie częścią ćwiczeniową) poświęconych następującym zagadnieniom:

 • Prawo konstytucyjne (Derecho constitucional)
 • Podstawy prawa prywatnego (Fundamentos del derecho privado)
 • Prawo cywilne (Derecho civil)
 • Prawo handlowe (Derecho mercantil)
 • Prawo finansowe  (Derecho financiero)
 • Prawo administracyjne (Derecho administrativo)
 • Prawo pracy (Derecho laboral)
 • Prawo karne (Derecho penal)
 • Prawo procesowe (Derecho procesal)
 • Prawo Unii Europejskiej (Derecho de la Unión Europea)

Studia przeznaczone są dla studentów i absolwentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, innych wydziałów UW oraz zainteresowanych studentów lub absolwentów innych uczelni wyższych.