Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Otwarte nabory


Programy krajowe
NCN
Konkurs/Program/Rodzaje projektów Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
OPUS 22 / OPUS LAP

15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00.

Nabór w WPIA UW: 26 listopada 2021r.

Konkurs OPUS 22 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów badawczych prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub trójstronnej w ramach programu Weave, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych. Konkurs przeznaczony jest dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej, którzy planują realizację badań:

 • bez udziału partnerów zagranicznych, / wniosek OPUS
 • z wykorzystaniem przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych, / wniosek OPUS
 • z udziałem partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave (przy czym zespoły zagraniczne mogą ubiegać się o te środki finansowe w ramach innych programów finansowania badań, które nie są współorganizowane przez NCN w oparciu o procedurę agencji wiodącej w programie Weave), / wniosek OPUS
 • przy dodatkowym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave oraz z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych, / wniosek OPUS
 • w ramach współpracy Lead Agency Procedure (LAP) w programie Weave – tj. we współpracy z zagranicznymi zespołami badawczymi z Austrii, Czech, Słowenii, Niemiec lub Szwajcarii, które występują równolegle o środki finansowe na realizację tych projektów badawczych do właściwych dla nich instytucji finansujących badania w ramach programu Weave, tj. do FWF, GAČR, ARRS, DFG lub SNSF, / wniosek OPUS LAP
 • w ramach współpracy LAP w programie Weave przy równoczesnym udziale partnerów zagranicznych, którzy nie ubiegają się o środki finansowe na ten cel w ramach programu Weave lub z dodatkowym wykorzystaniem wielkich urządzeń badawczych, / wniosek OPUS LAP.

UWAGA: współpraca międzynarodowa w konkursie OPUS 22 nie jest obowiązkowa, a wnioski z udziałem partnerów zagranicznych nie są traktowane preferencyjnie w stosunku do wniosków, które takich partnerów nie angażują. W konkursie można ubiegać się o finansowanie projektów trwających - wniosek OPUS: 12,24,36,48 miesiące/cy; wniosek OPUS LAP – współpraca z partnerem z Austrii, Szwajcarii lub Słowenii: 24,36,48 miesiące/cy; współpraca z partnerem z Niemiec lub Czech: 24,36 miesiące/cy. Budżet konkursu wynosi 500 mln zł.

SONATA 17

15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00.

Nabór w WPIA UW: 26 listopada 2021r.

SONATA 17 jest konkursem na projekty badawcze, przeznaczonym dla naukowców, którzy uzyskali stopień doktora w okresie od 2 do 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów obejmujących badania podstawowe, trwających 12 miesięcy, 24 miesiące lub 36 miesięcy. Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

PRELUDIUM BIS 3

15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00.

Nabór w WPIA UW: 26 listopada 2021r.

Konkurs PRELUDIUM BIS 3 skierowany jest do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Celem konkursu jest wsparcie kształcenia doktorantów w szkołach doktorskich i finansowanie projektów badawczych realizowanych przez doktorantów w ramach przygotowywanych przez nich rozpraw doktorskich. Budżet projektów PRELUDIUM BIS 3 może obejmować środki na badania w wysokości co najwyżej 300 000 zł, koszty stypendium doktoranckiego oraz koszty pośrednie. W konkursie będą finansowane projekty trwające 36 lub 48 miesięcy. Konkurs PRELUDIUM BIS 3 wspiera międzynarodową mobilność doktorantów, którzy są zobowiązani do realizacji trwającego od 3 do 6 miesięcy zagranicznego stażu badawczego finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Budżet konkursu wynosi 60 mln zł.

POLONEZ BIS 1

15 grudnia 2021 r. do godziny 16:00.

Nabór w WPIA UW: 26 listopada 2021r.

POLONEZ BIS 1 jest konkursem na 24-miesięczne projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdzających z zagranicy. Celem konkursu jest rozwój kariery naukowców poprzez wsparcie ich międzynarodowej mobilności oraz finansowanie ambitnych projektów badawczych realizowanych w najlepszych polskich ośrodkach. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień naukowy doktora lub co najmniej cztery lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz które w okresie trzech lat poprzedzających datę otwarcia naboru w konkursie nie przebywały, nie były zatrudnione ani nie studiowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy łącznie. W konkursie można otrzymać środki na wynagrodzenie dla kierownika projektu oraz członków zespołu badawczego, w tym stypendia dla studentów lub doktorantów, oraz na pokrycie kosztów związanych z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego, tj. aparatury oraz drobnego sprzętu naukowo-badawczego, materiałów, usług obcych, wyjazdów służbowych, udostępniania publikacji w otwartym dostępie i innych. Środki finansowe przeznaczone na realizację projektów badawczych w ramach konkursu POLONEZ BIS 1 to 48 mln zł.

Weave-UNISONO

nabór ciągły od stycznia 2021 r. Zakończenie naboru zgodnie z wymogami agencji wiodącej.

Nabór w WPiA UW trzy tygodnie przed zamknięciem naboru agencji wiodącej.

Dwustronne lub trójstronne projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii, Szwajcarii, Niemiec i Polski w ramach programu wielostronnego Weave, w którym NCN nie pełni roli agencji wiodącej. Wnioski wspólne będą składane i oceniane w jednej z zagranicznych instytucji partnerskich jako agencji wiodącej. Projekty mogą obejmować badania podstawowe we wszystkich dyscyplinach nauk. Partnerskie zespoły badawcze występują równolegle w ramach programu WEAVE o środki finansowe na realizację wspólnego projektu badawczego do właściwych dla siebie instytucji uczestniczących w programie WEAVE (jednej – w przypadku projektów dwustronnych lub dwóch – w przypadku projektów trójstronnych). Projekt wspólny musi opierać się na ścisłej współpracy i musi być realizowany wspólnie przez polski zespół badawczy i przez partnerskie zespoły badawcze, z których każdy wskazuje we wniosku kierownika projektu. Wspólny projekt musi zawierać spójne programy badań, wyraźnie ukazujące wartość dodaną współpracy międzynarodowej. Od każdego z partnerów oczekuje się znaczącego wkładu w projekt, w tym zaangażowania w obowiązki organizacyjne. Dopuszczalne w 2021 r. warianty współpracy zawiera Tabela 1, w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych.Procedura LAP opiera się na zasadzie, że tylko jedna z instytucji partnerskich odpowiedzialna jest za pełną ocenę merytoryczną wniosku. Rolę agencji wiodącej pełni instytucja partnerska właściwa dla wnioskodawcy koordynującego w danym wniosku. Wnioskodawca koordynujący jest wskazywany we wniosku i pełni rolę organizacyjną oraz koordynującą. Zasady wyboru agencji wiodącej właściwej dla danego wniosku zostały wyjaśnione w sekcji „Jak złożyć wniosek w konkursie Weave-UNISONO” w Wytycznych dla polskich zespołów badawczych. W konkursie Weave-UNISONO w 2021 r. rolę agencji wiodącej mogą pełnić wyłącznie: FWF, GAČR, ARRS, SNSF lub DFG. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie Weave-UNISONO w roku 2021 wynosi 30 mln zł.


Konkurs/Program/Rodzaje projektów Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
INFOSTRATEG na projekty zamawiane (III konkurs)

od 1 grudnia 2021 r. do 27 stycznia 2022 r., godz. 16:00

Program został przygotowany, by wspierać rozwój polskiego potencjału sztucznej inteligencji (SI) poprzez opracowanie rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję i blockchain, mających bezpośrednie zastosowanie w praktyce. Trzeci konkurs w ramach Programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje temat zgłoszony przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Tytuł tematu badawczego: Wykorzystanie sztucznej inteligencji SI do identyfikowania opinii konsumentów na temat bezpieczeństwa produktów i ich jakości, z uwzględnieniem podwójnej jakości „dual quality”. Całkowity budżet konkursu to 18,4 mln zł. Realizacja projektu rozpoczyna się w tym samym dniu dla wszystkich projektów –1 sierpnia 2022 r. (z uwzględnieniem warunku wskazanego w Regulaminie konkursu) Okres od rozpoczęcia realizacji projektu do jego zakończenia wynosi do 42 miesięcy.

Nowe technologie w zakresie energii (I konkurs)

od 01 września 2021 r. do 30 listopada 2021 r., godz. 16:00

Program został przygotowany, by wspierać osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski, poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju i zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki, co w efekcie powinno się przyczynić do zwiększenia się o 20-50% (w stosunku do poziomu z roku 2020) udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju. Cele szczegółowe Programu, w które wpisuje się zakres tematyczny konkursu to: C1 wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej), C2 rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej), C3 obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych. Całkowity budżet dla I konkursu to 377,7 mln zł. Okres trwania całego projektu wynosi maksymalnie 77 miesięcy, w tym obejmuje maksymalnie 69 miesięcy na jego realizację przez wykonawcę oraz łącznie maksymalnie 8 miesięcy przeznaczone dla NCBR na ocenę raportów.

I Konkurs w ramach Programu INNOGLOBO

od 1 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

I konkurs w ramach Programu INNOGLOBO ma za zadanie umożliwić podmiotom z Polski nawiązanie współpracy badawczo-rozwojowej (w zakresie różnorodnych obszarów tematycznych) z partnerami zagranicznymi z tych państw świata, z którymi Polska utrzymuje stosunki dyplomatyczne, a NCBR nie organizuje regularnie konkursów dwustronnych (tj. z wyjątkiem takich krajów jak: Chiny, Izrael, Luksemburg, Niemcy i Turcja). W ramach konkursu wnioskodawcy mają możliwość uzyskania finansowania na realizację projektów międzynarodowych o zróżnicowanych budżetach, dotyczących różnorodnych obszarów tematycznych, także zupełnie niszowych. Wymogami stawianymi aplikacjom konkursowym jest uczestnictwo w projekcie przynajmniej jednego partnera zagranicznego oraz wpisywanie się zakresu tematycznego projektu w aktualną Listę Krajowych Inteligentnych Specjalizacji. Alokacja przeznaczona na finansowanie projektów w ramach 1. konkursu wynosi: 10 000 000 zł. Okres realizacji projektów kwalifikujących się do dofinansowania w konkursie w ramach Programu INNOGLOBO może wynosić od 24 do 36 miesięcy.


Konkurs/Program/Rodzaje projektów Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
Stypendia dla młodych naukowców

od dnia 01 grudnia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca. Młody naukowiec może wskazać swoje najlepsze osiągnięcia z całego okresu pracy naukowej, które zostały zrealizowane do 30 listopada 2021 r. Stypendium jest przyznawane na okres nie dłuższy niż 3 lata (36 miesięcy). Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5.390 zł miesięcznie.

Ustanowienie programu pod nazwą Projekty Międzynarodowe Współfinansowane

Nabór wniosków w ramach programu prowadzony jest w trybie ciągłym.

Program ustanowiony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest kontynuacją finansowania projektów międzynarodowych współfinansowanych w innej niż dotychczas formule, tj. w formule programu. Program nie ma charakteru konkursu. W ramach programu mogą być finansowane koszty projektu do wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych ponoszonych przez wnioskodawcę na realizację projektu ze środków krajowych. Środki finansowe na realizację projektu w ramach programu mogą zostać przyznane na okres realizacji projektu, nie dłużej jednak niż na 6 lat. Okres ten może zostać przedłużony o nie więcej niż 2 lata.

Doktorat wdrożeniowy

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami, której efektem będzie wdrażanie w tych podmiotach wyników prowadzonej przez doktorantów działalności naukowej. Miesięczna kwota przyznana w ramach programu na sfinansowanie stypendium doktoranckiego dla doktoranta wynosi:

 1. 3450,00 zł – do miesiąca, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy;
 2. 4450,00 zł – po miesiącu, w którym została przeprowadzona ocena śródokresowa, o której mowa w art. 202 ust. 2 ustawy.
Program „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej”

od 2 lipca 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym.

Celem nowego programu Ministra Edukacji i Nauki jest wsparcie uczestnictwa podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w projektach międzynarodowych obejmujących budowę, modernizację i użytkowanie międzynarodowych infrastruktur badawczych o unikatowych właściwościach i zastosowaniu, ze szczególnym uwzględnieniem projektów międzynarodowych uznanych za kluczowe z punktu widzenia rozwoju i konsolidacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej przez Europejskie Forum Strategii do spraw Infrastruktur Badawczych (European Strategy Forum on Research Infrastructures – ESFRI) oraz wpisanych na Polską Mapę Infrastruktury Badawczej. Środki finansowe w ramach programu mogą zostać przyznane na okres realizacji projektu, nie dłużej jednak niż na 5 lat (60 miesięcy). Okres ten może zostać przedłużony o nie więcej niż 2 lata (24 miesiące).

Nauka dla Społeczeństwa

Nabór wniosków w ramach programu trwa od początku sierpnia 2021 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym.

Przedmiotem programu jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych jednostek organizacyjnych działających na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu budowanie współpracy między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej. Program obejmuje finansowanie projektów w trzech obszarach: „Doskonałość naukowa”, „Nauka dla innowacyjności”, „Humanistyka – Społeczeństwo – Tożsamość”. Warunkiem udziału w programie jest przedstawienie projektu: 1) którego okres realizacji nie przekracza 24 miesięcy; 2) którego koszt realizacji wynosi co najmniej 100 000 zł, jednak nie więcej niż 2 000 000 zł.


Otwarte Nabory


Programy Międzynarodowe

na rzecz internacjonalizacji polskiej nauki poprzez wspieranie i stymulowanie międzynarodowej współpracy badawczej i wymiany akademickiej

NAWA
Konkurs/Program/Rodzaje projektów Okres realizacji / Wysokość dofinansowania
Granty Interwencyjne NAWA, edycja druga

od 1 września 2021r. do 30 listopada 2021 r. godz. 15:00:00

Celem Programu jest wspieranie współpracy międzynarodowej zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie. Realizacja projektów w ramach Programu umożliwi naukowcom zebranie danych, zdobycie nowej wiedzy, zbadanie efektów i znaczenia ekstremalnego zjawiska lub wydarzenia w najszybszym możliwym terminie po jego wystąpieniu. Wnioski składane w Programie muszą obejmować działania badawcze, których realizacja, ze względu na konieczność szybkiego reagowania, nie jest możliwa w drodze aplikowania o inne istniejące mechanizmy finansowania. Otrzymanie środków finansowych (grantu) możliwe jest tylko wówczas, kiedy ubieganie się o standardowe źródła finansowania mogłoby doprowadzić do utracenia unikalnej szansy na rozwiązanie ważnego problemu. Udział w Programie umożliwi naukowcom podejmowanie badań interwencyjnych we współpracy międzynarodowej oraz wypracowanie rozwiązań istotnych dla reagowania na przełomowe wydarzenia. Projekt może trwać od 3 do 12 miesięcy. Kwota dofinansowania przeznaczona na realizację Projektu ze strony Agencji może wynieść maksymalnie 300 000 (trzysta tysięcy) zł.

SPINAKER – Intensywne Międzynarodowe Programy Kształcenia

od 21.09.2021 r. do 30 listopada 2021 r. godz. 15:00:00

Celem głównym Programu jest umiędzynarodowienie polskich instytucji szkolnictwa wyższego i nauki. Cele szczegółowe programu: wzrost zainteresowania ofertą kształcenia w polskich instytucjach nauki i szkolnictwa wyższego wśród zagranicznych studentów i/lub doktorantów; wzrost udziału zagranicznych studentów i/lub doktorantów w programach kształcenia na polskich uczelniach; poszerzenie oferty intensywnych międzynarodowych programów kształcenia, realizowanych także w formule hybrydowej lub zdalnej. Projekt może być realizowany pomiędzy 1 czerwca 2022 roku a 31 sierpnia 2023 roku. Projekt może trwać od 12 do 15 miesięcy. Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego projektu wynosi minimum 100 000,00 zł a maksymalnie 800 000,00 zł.

Solidarni z Białorusią - Solidarni z naukowcami

od 03.11.2021r. do 30 listopada 2021 r. godz. 15:00:00

jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w których będą realizować projekty badawcze lub prowadzić zajęcia dydaktyczne. Program jest wyrazem solidarności z białoruskim środowiskiem akademickim i ma na celu wsparcie represjonowanych Naukowców z Białorusi poprzez umożliwienie im nieskrępowanego prowadzenia badań i dydaktyki w jednostkach akademickich i naukowych w Polsce. Program wpłynie ponadto na wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich uczelni i instytucji naukowych. Projekt nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 stycznia 2022 r. ani później niż 1 października 2022 r. Długość pobytu może trwać od 4 do 12 miesięcy. W ramach Projektu uprawnione jest finansowanie następujących kosztów w ramach finansowania przyznanego Instytucji zatrudniającej:

 1. wynagrodzenie Naukowca w wysokości 8500 zł brutto brutto;
 2. jednorazowy dodatek mobilnościowy w wysokości 5 000 zł (ryczałt), wypłacany przez Ośrodek goszczący na konto Naukowca, na pokrycie kosztów przesiedlenia Naukowca i osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym;
 3. jednorazowy dodatek zadaniowy dla opiekuna Naukowca, będącego osobą zatrudnioną w Instytucji zatrudniającej w wysokości 6 000 zł brutto brutto - do rozdysponowania przez Instytucję zatrudniającą dla opiekuna/ów lub innych osób wspierających realizację projektu;
 4. dodatek szkoleniowy na finansowanie kosztów opłat za kształcenie (np. kurs języka polskiego, szkolenia zawodowe) – w maksymalnej wysokości 500 zł na każdy miesiąc pobytu, rozliczany na podstawie poniesionych kosztów.

Uwaga: Nauka języka polskiego powinna odbywać się w jednostce posiadającej Akredytację NAWA. Lista podmiotów akredytowanych dostępna jest na stronie https://nawa.gov.pl/jezyk-polski/akredytacja-nawa. W przypadku, gdy w instytucji ani w miejscowości, w której realizowany jest Projekt, nie ma jednostki akredytowanej, kurs języka polskiego powinien być zrealizowany w ramach kursów uniwersyteckich.

Program wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej – oferta wyjazdowa na rok akademicki 2022/23

od 04.10.2021 r. 20 grudnia 2021 r. godz. 15:00:00

Celem Programu jest zwiększenie internacjonalizacji polskiego szkolnictwa wyższego, nawiązywanie współpracy akademickiej i jej realizacja poprzez wymianę osobową studentów i pracowników naukowych w oparciu o umowy międzynarodowe pomiędzy Polską a wskazanymi w regulaminie Programu krajami partnerskimi oraz współpracę bilateralną na poziomie krajowym lub resortowym. Źródło finansowana uzależnione jest od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca międzynarodowa (bilateralna). Oferta w ramach Programu dotyczy wyjazdów, które odbędą się w roku akademickim 2022/23 (w uzasadnionych przypadkach od 15 sierpnia 2022 r.) oraz szkół letnich i letnich kursów językowych, które odbędą się latem 2022 roku. Wyjazdy w ramach programu mogą trwać od 5 dni do 12 miesięcy w danym roku akademickim – w zależności od zapisów umowy, w oparciu o którą odbywa się współpraca międzynarodowa (bilateralna).

Partnerstwa Strategiczne

od 13.10.2021r. do 13 stycznia 2022 r. godz. 15:00:00

Celem głównym Programu Partnerstwa Strategiczne jest wsparcie instytucji szkolnictwa wyższego i nauki w wypracowaniu trwałych rozwiązań w zakresie współpracy dydaktycznej, naukowej i wdrożeniowej realizowanej w ramach strategicznych partnerstw międzynarodowych. Realizacja pojedynczego Projektu może trwać od 12 do 24 miesięcy, pomiędzy 1 lipca 2022 roku a 30 czerwca 2024 roku. Kwota finansowania przeznaczona na realizację pojedynczego Projektu wynosi maksymalnie 2 000 000 zł.

NAWA PRELUDIUM BIS 1

od 4 stycznia 2021 r. do 10 grudnia 2024 r. do godz. 15:00:00

Celem programu NAWA PRELUDIUM BIS 1 jest wspieranie międzynarodowej mobilności doktorantów poprzez umożliwienie im realizacji staży zagranicznych, związanych z uczestnictwem w projektach badawczych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki PRELUDIUM BIS 1. Staże zagraniczne umożliwią doktorantom zdobycie doświadczenia naukowego w europejskich i pozaeuropejskich ośrodkach akademickich lub badawczych oraz nawiązanie międzynarodowej współpracy naukowej. Będą to działania synergiczne wobec projektów PRELUDIUM BIS 1 Narodowego Centrum Nauki (NCN). Wyjazdy w ramach programu NAWA PRELUDIUM BIS 1 mogą trwać od 3 do 6 miesięcy, przy czym wyjazd nie może nastąpić wcześniej niż 4 kwietnia 2021 r. ani nie później niż 10 marca 2025 r. Finansowanie w ramach programu obejmuje koszty utrzymania stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku goszczącym oraz dodatek mobilnościowy. W przypadku stypendysty z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym, kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy opiekun. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu 5 000 000 zł.


Numer działania Nazwa działania Początek naboru Koniec naboru Status

I.1.5

Tematyczne Programy Badawcze

08.11.2021

15.12.2021

otwarty

IV.1.2

Stworzenie systemu podwójnych dyplomów doktorskich w dyscyplinach informatyka i matematyka

18.10.2021

18.11.2021

otwarty

I.1.1/IV.1.1

Program Mentor

01.10.2021

30.11.2021

otwarty

III.3.1

Stypendia dla olimpijczyków

01.10.2021

otwarty

II.2.1

Program dla naukowców wizytujących: „Tandemy dla doskonałości”

30.09.2021

20.12.2021

otwarty

I.3.9

Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych

30.09.2021

24.11.2021

otwarty

IV.3.1

Granty wewnętrzne Uniwersytetu Warszawskiego dla podniesienia potencjału badawczego pracowników (Mikrogranty) (3 edycja)

20.01.2021

otwarty

I.2.4

Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access (3 edycja)

20.01.2021

otwarty

IV.5.2

Program dla młodych badaczek i dydaktyczek – I tura

październik 2021

planowany

IV.4.1

Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW – pierwszy konkurs na badania

3-4 kw. 2021

planowany

IV.4.1

Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW – drugi konkurs na mobilność

4 kw. 2021

planowany

IV.4.1

Kompleksowy program wsparcia dla doktorantów UW – pierwszy konkurs na realizację prac o tematyce związanej z POB

4 kw. 2021

planowany

IV.5.2

Program dla młodych badaczek i dydaktyczek – II tura

styczeń 2023

planowany

I.1.3

Wspieranie naukowców z zagranicy aplikujących o wspólne prestiżowe granty badawcze z Uniwersytetem Warszawskim

planowany

IV.1.3

„Od diamentowego grantu do grantu ERC” – tworzenie indywidualnych planów rozwoju ścieżki kariery naukowej

planowany

IV.2.1

Wzmacnianie potencjału badawczego kadry naukowej, szczególnie młodej, w celu osiągnięcia doskonałości naukowej

planowany

IV.2.2

Włączanie utalentowanych młodych naukowców do zespołów badawczych

planowany

III.2.1

Kierunki studiów w Priorytetowych Obszarach Badawczych (II stopnia)

planowany

IV.2.3

Mobilność Studentów i Doktorantów – w porozumieniu z samorządami doktorantów i studentów

planowany

II.1.2

Nawiązywanie i wzmacnianie współpracy z partnerami strategicznymi

planowany


• Konkurs CWiD UW „Nauka jest dla ludzi” – do wygrania 30.000 zł na promocję badań naukowych

Przekazujemy informację dotyczącą naboru zgłoszeń do IV edycji konkursu CWiD UW „Nauka jest dla ludzi”. W tej odsłonie nagroda wyniesie 30.000 złotych przeznaczonych na promocję badań naukowych pracowników/pracowniczek i doktorantów/doktorantek UW.

Rozpoczęliśmy zbieranie wniosków w IV edycji konkursu „Nauka jest dla ludzi”, do wygrania jest 30 000 zł! 

 

Nauka nie jest nudna i może służyć każdemu z nas. Taki przekaz Centrum Współpracy i Dialogu (CWiD) UW chce kierować do uczestników konkursu „Nauka jest dla ludzi”. Jego cel to promowanie w Internecie i/lub w mediach tradycyjnych wyników już zrealizowanych lub realizowanych obecnie badań, które odpowiadają na ważne wyzwania społeczne i gospodarcze lub zmieniają nasze rozumienie świata. Inicjatywa jest skierowana do pracowniczek i pracowników etatowych oraz doktorantek, a także doktorantów Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

Wygraj 30 tys. zł na popularyzację badań 

 

Nagrodą w konkursie jest wsparcie w postaci doradztwa i sfinansowania przez Organizatora usług i/lub produktów zakupionych w celu zrealizowania Projektu do maksymalnej kwoty 30.000 zł brutto (trzydzieści tysięcy złotych). Istnieje możliwość zorganizowania przez CWiD UW wydarzenia, takiego jak np. spotkanie z ekspertem, konferencja promująca wyniki badań, webinarium, nagranie filmu instruktażowego/edukacyjnego itp. (w formie stacjonarnej i zdalnej) czy zakup przez CWiD usług niezbędnych do realizacji promocji projektu, m.in. wynajmu przestrzeni, usług reklamowych, usług marketingowych, budowy serwisu www. Okres wydatkowania Nagrody nie może być dłuższy niż 120 dni liczonych od rozpoczęcia pierwszych działań objętych finansowaniem z Nagrody. Konieczne jest rozpoczęcie wydatkowania Nagrody nie później niż 45 dni po spotkaniu organizacyjnym z przedstawicielem Organizatora Konkursu.

 

Przyjmowanie zgłoszeń w czwartej edycji konkursu trwa do 26 listopada 2021 roku. Formularz zgłoszeniowy, a także regulamin konkursowy znajdują się pod poniższym linkiem:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KONKURSU „NAUKA JEST DLA LUDZI” - Centrum Współpracy i Dialogu UW

 

W razie pytań, prosimy o kontakt: 

Centrum Współpracy i Dialogu UW 

kontakt@cwid.uw.edu.pl 


• Ostatnia edycja konkursu na szkoły letnie w językach obcych dla studentów UW

Przekazujemy informację dotyczącą naboru zgłoszeń do ostatniego już konkursu na projekty szkół letnich w językach obcych dla studentów, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu ZIP. Do konkursu zgłaszać się mogą jednostki organizacyjne UW niebędące szkołą  doktorską ani jednostką administracji ogólnouniwersyteckiej. Mogą one zgłosić projekty szkół letnich przygotowane samodzielnie albo we współpracy z innymi jednostkami lub z podmiotami spoza UW.

Szkoły letnie powinny odbyć się w 2022 r., nie wcześniej jednak niż w maju i nie później niż w październiku. Mogą mieć charakter wyjazdowy (w kraju lub za granicą), stacjonarny (tj. odbywać się na terenie Uniwersytetu) lub online (wszystkie zajęcia realizowane w trybie zdalnym). Zajęcia w trybie zdalnym mogą być także włączane do programu szkół wyjazdowych i stacjonarnych. Łączny czas zajęć w szkole letniej nie powinien być mniejszy niż 60h i większy niż 100h dydaktycznych. Mogą być one realizowane w trybie ciągłym (np. przez dziesięć kolejnych dni) lub z przerwami (np. w cztery weekendy). Ważnym celem szkół letnich dla studentów jest doskonalenie ich kompetencji językowych, dlatego zajęcia powinny odbywać się w języku obcym.

Wnioski konkursowe należy składać w formie elektronicznej (jeden plik PDF) na adres: bid@uw.edu.pl oraz jeden egzemplarz w formie papierowej w Biurze Innowacji Dydaktycznych do 28.01.2022 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28.02.2022 roku. O ogłoszeniu listy rankingowej jednostki zostaną poinformowane drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz budżetu przeznaczonego na ich realizację znajdują się w załączonym poniżej regulaminie.

W Programie ZIP zrealizowano już kilkanaście szkół letnich dla studentów, zarówno z obszaru nauk społecznych, humanistycznych, jak i przyrodniczych, nie tylko w języku angielskim, ale również w innych, np. rosyjskim, włoskim czy niemieckim.

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi dokumentami:

Regulamin organizacji szkół letnich w językach obcych

Wniosek konkursowy (doc)

Budżet szkoły letniej (xls)