Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Informacje ogólne

W związku z sesją przedłużamy nabór studentów do Kliniki na rok akademicki 2019/2020. Zajęcia te mają charakter fakultatywny i są zaliczane do grupy C (8 pkt ECTS).

Celem zajęć w „KLINICE PRAWA” jest stworzenie studentom/kom możliwości poznania prawa od strony praktycznej i nabycia podstawowych umiejętności w zakresie udzielania porad prawnych. Klientami Kliniki są osoby niezamożne, nie mające wystarczających środków na skorzystanie z odpłatnych porad prawnych.

W roku akademickim 2019/2020 „Klinika Prawa” przewiduje prowadzenie działalności w następujących sekcjach:

 1. Sekcja prawa pracy – dr hab. Małgorzata Barzycka-Banaszczyk
 2. Sekcja prawa cywilnego – dr hab. Zbigniew Banaszczyk
 3. Sekcja prawa cywilnego – dr hab. Maria Boratyńska
 4. Sekcja prawa karnego” ofiary przemocy i dyskryminacji” – dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak 
 5. Sekcja prawa karnego „tymczasowo aresztowani” – doc. dr Piotr Kładoczny
 6. Sekcja praw człowieka „uchodźcy” – dr hab. Celina Nowak
 7. Sekcja prawa medycznego „cywilna” – dr hab. Maria Boratyńska
 8. Sekcja prawa medycznego „karna i odpowiedzialność zawodowa” – prof. dr hab. Eleonora Zielińska
 9. Sekcja sądownictwa międzynarodowego – dr Barbara Namysłowska, dr Piotr Kładoczny
 10. Sekcja prawa karnego „redukcja szkód” – dr Katarzyna Kowalska
 11. Sekcja prawa administracyjnego – prof. dr hab. Jacek Jagielski, dr Katarzyna Syroka-Marczewska
 12. Sekcja prawa karnego ”niewinność” – doc. dr Piotr Kładoczny

 

WARUNKI:

 1. W zajęciach będą mogli brać udział studenci III, IV i V roku Prawa, zainteresowani prawem karnym, prawem cywilnym, prawem pracy, prawem administracyjnym, a także dziedzinami pokrewnymi, odznaczający się dobrymi wynikami egzaminacyjnymi z wymienionych wyżej przedmiotów, posiadający zaliczenia z konwersatoriów i wykładów specjalizacyjnych z wybranej problematyki.
 2. Przewidujemy około 100 osobową grupę studentów/ek uczestniczących w zajęciach z „Kliniki Prawa”.
 3. Zajęcia te prowadzone są przez cały rok akademicki. W skład zajęć wchodzą wykłady ogólno-kliniczne dla całej grupy, cotygodniowe seminaria prowadzone w sekcjach, uczestnictwo w rozprawach sądowych, konsultacje praktyczne z koordynatorem (w konkretnych sprawach), dyżury podczas których studenci będą udzielać porad prawnych z zakresu wybranej dziedziny.
 4. Seminaria ogólno-kliniczne odbywają się zawsze w środy o godz. 15. 00 do 16.30

Terminy seminariów w sekcjach podamy w późniejszym terminie.

 1. Podstawą zaliczenia zajęć jest obecność na wykładach i seminariach oraz ocena pracy studenta przez koordynatora w zakresie udzielania porad prawnych

Istnieje możliwość złożenia egzaminu , na którego wynik składać się będzie zaliczenie zajęć na ocenę b. dobrą oraz wykazanie się znajomością przepisów związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną i etyką zawodów prawniczych.

WSZYSCY ZAINTERESOWANI proszeni są o złożenie w Sekretariacie Kliniki (pokój nr 102, Collegium Iuridicum I) od dnia 05.06.2019 r. do dnia 24.06.2019 r. curriculum vitae oraz listu motywacyjnego wskazującego na powody wyboru określonej sekcji Kliniki Prawa, otrzymane oceny i zaliczenia z przedmiotów związanych z wybraną sekcją, średnią ocen ze studiów, znajomość języków obcych (u studentów aplikujących do sekcji uchodźców mile widziana znajomość jęz. rosyjskiego i innych jęz. obcych ), doświadczenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz główne zainteresowania. W liście motywacyjnym prosimy podać  nr indeksutelefoniczny numer kontaktowy oraz adres mailowy

 

Uwaga!!!! 

Listy motywacyjne i CV można też przesyłać mailowo na adres: klinika@wpia.uw.edu.pl z dopiskiem „Nabór do Kliniki Prawa” Wszystkie osoby, których aplikacje otrzymamy  mailowo, otrzymują (również mailowo) informację z potwierdzeniem, że aplikacja dotarła.

Terminy seminariów w sekcjach podamy w późniejszym terminie.

 1. Podstawą zaliczenia zajęć jest obecność na wykładach i seminariach oraz ocena pracy studenta przez koordynatora w zakresie udzielania porad prawnych

Istnieje możliwość złożenia egzaminu , na którego wynik składać się będzie zaliczenie zajęć na ocenę b. dobrą oraz wykazanie się znajomością przepisów związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną i etyką zawodów prawniczych.

WSZYSCY ZAINTERESOWANI proszeni są o złożenie w Sekretariacie Kliniki (pokój nr 102, Collegium Iuridicum I) od dnia 25.04.2019 r. do dnia 31.05.2019 r. curriculum vitae oraz listu motywacyjnego wskazującego na powody wyboru określonej sekcji Kliniki Prawa, otrzymane oceny i zaliczenia z przedmiotów związanych z wybraną sekcją, średnią ocen ze studiów, znajomość języków obcych (u studentów aplikujących do sekcji uchodźców mile widziana znajomość jęz. rosyjskiego i innych jęz. obcych ), doświadczenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz główne zainteresowania. W liście motywacyjnym prosimy podać  nr indeksutelefoniczny numer kontaktowy oraz adres mailowy

 

Uwaga!!!! 

Listy motywacyjne i CV można też przesyłać mailowo na adres: klinika@wpia.uw.edu.pl z dopiskiem „Nabór do Kliniki Prawa”Wszystkie osoby, których aplikacje otrzymamy  mailowo, otrzymują (również mailowo) informację z potwierdzeniem, że aplikacja dotarła.

W VI rankingu „Rzeczypospolitej” Klinika Prawa UW zajęła I miejsce ex aequo z Kliniką z Uniwersytetu w Białymstoku.

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów Kliniki Prawa w roku akademickim 2017/2018 na Wykłady Ogólnokliniczne, które odbywają się w środy o godzinie 15:00, sala B, Auditorium Maximum.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w zakładce: Wydarzenia – Wizyty gości

Zakres materiału wymagany do egzaminu z Kliniki Prawa ( 2013r.) pobierz

Klinika Prawa we współpracy z organizacją Jump 93 realizuje projekt pn. „Pogotowie prawne dla osób uzależnionych i HIV pozytywnych w Polsce”. Projekt realizowany jest dzięki dotacji Instytutu Spraw Publicznych, w ramach konkursu grantodawczego Obywatel i Prawo VII (który jest wspólną inicjatywą Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Instytutu Spraw Publicznych).

Misja Kliniki Prawa

Nasza misja zawiera się w dwóch słowach odzwierciedlających dwie ścieżki działalności Kliniki Prawa UW :

KSZTAŁCIĆ SIĘ I POMAGAĆ

Klinika Prawa stwarza studentom jedyną w toku studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego okazję do uzyskania praktycznych umiejętności w zakresie udzielania porad klientom i rozwiązywania problemów prawnych.

Studenci skupieni w studenkiej poradni świadczą bezpłatnie pomoc prawną osobom w trudnej sytuacji majątkowej. Dla wszystkich tych, których nie stać na opłacenie adwokata lub radcy prawnego, wsparcie ze strony Kliniki Prawa to jedyna możliwość rozwiązania ich problemu prawnego.

Przez zetknięcie się z prawdziwymi klientami i prawdziwymi problemami studenci Kliniki Prawa doceniają wagę relacji klient-prawnik w wykonywaniu zawodów prawniczych, mają żywy kontakt z różnymi aspektami zawodu prawnika i uczą się zasad zawodowej odpowiedzialności.

Specyfika działalności Kliniki Prawa sprzyja tworzeniu etosu pracy pro publico bono wśród młodych prawników.