Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Prawnomiędzynarodowy status dna mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej

Kierownik: dr hab. Karol Karski prof. UW