Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Katedra Prawa Europejskiego

Kierowniczka Katedry:

dr hab. Anna Zawidzka-Łojek, prof. uczelni

Pracownicy:

prof. dr hab. Maria Kenig-Witkowska
prof. dr hab. Robert Grzeszczak
dr hab. Dobrochna Bach-Golecka, prof. uczelni
dr hab. Piotr Bogdanowicz
dr hab. Magdalena Słok-Wódkowska
dr hab. Maciej Taborowski
dr Iga Małobęcka-Szwast
dr Paweł Marcisz
dr Jagna Mucha
dr Magdalena Porzeżyńska

Doktoranci Wydziału Prawa i Administracji:

mgr Aleksandra Bernatowicz
mgr  Marcin Krzemień
mgr Michał Wiącek
mgr Cong Thiet Tran

Doktoranci Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych:

mgr Ariel Sławiński
mgr Monika Woźniak-Cichuta

Doktoranci Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej:

mgr Karolina Oleksińska