Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Procesowe aspekty rozporządzenia spadkowego nr 650/2012 w ujęciu europejskim, prawnoporównawczym i krajowym

Kierownik: prof. dr hab. Karol Weitz