Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Decyzja Rektora o powołaniu Pełnomocnika ds. Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju

Miło nam poinformować, iż pracownik naszego wydziału, dr Robert Rybski został powołany przez JM Rektora prof. dr. hab. Alojzego Nowaka na stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju.

Zadania Pełnomocnika obejmują trzy podstawowe obszary. Pierwszy z nich to doradzanie Zespołowi Rektorskiemu w sprawach z obszaru ochrony środowiska, klimatu oraz zrównoważonego rozwoju, jak również wspieranie jednostek organizacyjnych Uniwersytetu podległych Rektorowi oraz prorektorom w tych obszarach. Drugim obszarem jest zwiększenie efektywności przepływu informacji pomiędzy jednostkami uniwersyteckimi o realizowanych działaniach z obszaru ochrony środowiska, klimatu oraz zrównoważonego rozwoju. Informacje o realizowanych działaniach obejmują obszar badań, dydaktyki, jak i działalności organizacyjnej na Uniwersytecie. Trzeci obszar stanowi formułowanie i przedstawianie Rektorowi i prorektorom, jak również komisjom i zespołom, inicjatyw służących redukcji negatywnego oddziaływania Uniwersytetu na środowisko.

Pełnomocnik, będąc rzecznikiem społeczności akademickiej w sprawach z obszaru ochrony środowiska, klimatu oraz zrównoważonego rozwoju, będzie wspierał osiągnięcie neutralności klimatycznej przez Uniwersytet Warszawski.

– Chciałbym żeby Pełnomocnik był ‘one-stop-shop’ dla każdego członka naszej wspólnoty akademickiej w sprawach z obszaru ochrony środowiska, klimatu oraz zrównoważonego rozwoju. Pełnomocnik powinien zbierać pomysły i inicjatywy pochodzące ze społeczności Uniwersytetu, opracowywać je i przekazywać je już dalej. Choć sam mam dużo pomysłów, to moim marzeniem jest to żeby ilość pomysłów pochodząca ze społeczności Uniwersytetu była tak duża, żebym zupełnie nie musiał występować z inicjatywą własną. - mówi dr Robert Rybski.

Dr Robert Rybski jest adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2018 roku obroną pracy pt. „Konstytucyjne aspekty energetyki jądrowej w orzecznictwie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego oraz w ustaleniach niemieckiej nauki prawa konstytucyjnego”, której promotorem był prof. dr hab. Marek Zubik. Od 2019 roku jest członkiem Zespołu Badawczego Prawa Ochrony Środowiska i Bioróżnorodności WPiA UW. Dr Robert Rybski działalność społeczną prowadził już od I roku studiów, gdyż pracował w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, Klinice Prawa oraz Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte. Pracę po studiach rozpoczął w organizacji ekologicznej ClientEarth, gdzie zajmował się na poziomie krajowym oraz unijnym, problematyką odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz polityką klimatyczną. Uczestniczył również w wielu projektach badawczych prowadzonych przez Helmholtz Centre. W działalności badawczej oraz dydaktycznej koncentruje się na wymiarze prawnym odpowiedzialnego wykorzystywania energii, energetyki jądrowej oraz koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Uniwersytet Warszawski jest jedyną szkołą wyższą w Polsce która utworzyła stanowisko Pełnomocnika Rektora ds. Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju.