Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Program St. Podyp. Zrównoważone Finanse

Nazwa przedmiotu

Liczba godzin

Punkty ECTS

Semestr

Wstęp do nauki o klimacie

6

1

I

Globalna i unijna polityka klimatyczna

4

1

I

Wstęp do ekonomii zmian klimatu

4

1

I

Sustainability, ESG, CSR & Greenwashing

4

1

I

Polityka klimatyczna UE - cele klimatyczne, dokumenty strategiczne, zobowiązania międzynarodowe

5

1

I

Instytucjonalno-prawne uwarunkowania zrównoważonych finansów w UE

4

1

I

Unijna taksonomia zrównoważonych inwestycji  – wstęp (klasyfikacja i kryteria)

4

1

I

Różnorodność biologiczna jako podstawa funkcjonowania ekosystemów i usług ekosystemowych

5

1

I

Bioróżnorodność w praktyce regulatora

2

0,5

I

Ład korporacyjny w świetle postulatu zrównoważonego rozwoju gospodarczego

6

2

I

Zrównoważony rozwój a obowiązki raportowania (NFRD i CSRD)

4

1

I

Zrównoważony rozwój a obowiązki raportowania instytucji finansowych (SFDR)

4

1

I

Zrównoważony rozwój a strategia biznesowa

2

1

I

Zrównoważony rozwój a zarządzanie wewnętrzne (procesy i organizacja)

4

1

I

Zrównoważony rozwój a umowy handlowe

2

1

I

Zrównoważony rozwój a polityka konkurencji

3

1

I

Zrównoważony rozwój a odpowiedzialność podmiotów gospodarczych

3

1

I

Wstęp do nauki o finansach

6

1,5

I

Ratingi zrównoważonego rozwoju

2

1

I

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji EU ETS

4

1

I

Kanały transmisji ryzyk klimatycznych, środowiskowych, społecznych i governance (ESG)

4

1

I

Zarządzanie ryzykami klimatycznymi, środowiskowymi & ESG

4

1

I

Ryzyka klimatyczne w działalności bankowej

4

1

I

Modelowanie ryzyka klimatycznego

4

1

I

Ryzyka ESG w regulacjach mikroostrożnościowych

6

1

I

Raportowanie ESG banków

2

0,5

I

Nadzór makroostrożnościowy i banki centralne a zmiany klimatu – aspekty prawne i instytucjonalne

4

1

I

Nadzór makroostrożnościowy i banki centralne a zmiany klimatu – techniki modelowania ryzyka

4

1

I

Wewnętrzne procesy bankowe, relacje z klientem, integracja finansowa

4

1

I

Zrównoważone inwestowanie (sustainable investment) jako nowa kategoria preferencji inwestorskich

4

1

I

Zrównoważone indeksy giełdowe

4

1

I

Zrównoważone produkty finansowe (sustainable asset management)

4

1

I

Zielone obligacje I - rodzaje, specyfika, emitenci publiczni/prywatni/ponadnarodowi

8

2

II

Zielone obligacje II - warunki emisji zielonych obligacji JST, korporacyjnych, skarbowych oraz obowiązki raportowania & weryfikacji

8

2

II

Zrównoważone kredytowanie

8

2

II

Geneza ESG w sektorze ubezpieczeń. Wprowadzenie do ryzyk klimatycznych w sektorze ubezpieczeń

1

0,5

II

Wprowadzenie do regulacji ESG obowiązujących sektor ubezpieczeń I

3

1

II

Wprowadzenie do regulacji ESG obowiązujących sektor ubezpieczeń II

3

1

II

ESG w produktach ubezpieczeniowych

5

1,5

II

Zielone UFK

2

0,5

II

ESG w polityce lokacyjnej (inwestycyjnej) zakładów ubezpieczeń

1

0,5

II

Zarządzanie zakładem ubezpieczeń z perspektywy ESG

1

0,5

II

Sprawozdawczość ESG do regulatora w sektorze ubezpieczeń

2

0,5

II

Praktyczne aspekty wdrażania ESG przez sektor ubezpieczeń

4

1

II

Pomoc publiczna a zielone inwestycje

6

1

II

Zielone budżetowanie

8

2

II

Zielone obligacje - Warsztat nr 1

5

0,5

II

Działania sektora prywatnego w reakcji na wprowadzane regulacje ESG – Public Affairs – Warsztat Nr 2

5

0,5

II

Seminarium Grupy I – X, praca dyplomowa

20

4

II