Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski


Jowanka Jakubek-Lalik

 • Stopnie i tytuły
  dr
 • Telefon
  22-55-20-427
 • E-mail
 • Adres
  Collegium Iuridicum III
  ul. Oboźna 6, pok. 2.11
  00-332 Warszawa
 • Jednostka
  Organizacyjna:

  Zakład Nauki Administracji
 • Terminy prowadzonych zajęć
  Urban Management - wtorek 15.00-16.30 (sem. zimowy)
  Planowanie strategiczne w administracji publicznej- niedziela 18.00-19.30, poniedziałek 9.45-11.15 (sem. zimowy)
  Modele administracji publicznej w europejksiej przestrzeni prawnej - sobota 8.00-9.30, poniedziałek 8.00-9.30 (sem. zimowy)
  Seminarium licencjackie - sobota 8.00-10.00 (cały rok)
  International Organizations (sem. letni)
  Nauka o administracji publicznej (sem. letni)
  Instrumenty stosowania prawa administracyjnego (w tym techniki legislacyjne) - sem. letni
  Inwestorzy zagraniczni a administracja publiczna (sem. letni)
  Prawne aspekty internetu rzeczy (sem. letni)
  Smart cities (sem. letni)
  Wybrane zagadnienia sektorowe - godpodarowanie odpadami (sem. letni)
  Prawo urzędnicze (sem. letni)
 • Podstawowe informacje o użytkowniku

  DR JOWANKA JAKUBEK-LALIK – doktorka nauk prawnych, politolożka, adiunktka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalistka z zakresu prawa ustrojowego, prawa i postępowania administracyjnego, prawa samorządu terytorialnego, prawa i polityk Unii Europejskiej, zarządzania publicznego, reformowania administracji publicznej, służby cywilnej, bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Stypendystka London School of Economics and Political Science. Jako ekspertka do spraw reform administracji publicznej, oprócz Polski, pracuje m.in. w Bułgarii, Armenii, Serbii, Północnej Macedonii i Kazachstanie. Wykłada gościnnie na uczelniach w Holandii, Norwegii, Ukrainie i Słowacji. Członkini zespołu Kancelarii Radcy Prawnego Iwony Renz, gdzie świadczy ekspercką pomoc prawną m.in. organom samorządu terytorialnego. Prowadzi szkolenia dla sędziów, tłumaczy pracujących w instytucjach UE i urzędników administracji publicznej. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych. Pracuje w zespołach badawczych, przygotowujących naukowe raporty wykorzystywane przy reformowaniu administracji publicznej – m.in. „Ministerstwa Uczące Się (MUS) – zestaw narzędzi diagnozy i wsparcia mechanizmów organizacyjnego uczenia się kluczowych dla polityk publicznych opartych na dowodach” (2014), „Procesy, Cele, Kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie” (2016), „Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo" (2019). Biegle zna język angielski, ponadto posługuje się językami: francuskim, rosyjskim, hiszpańskim i niemieckim.

  DR JOWANKA JAKUBEK-LALIK - doctor of legal sciences, political scientist, assistant professor at the Faculty of Law and Administration of the University of Warsaw. Specialist in the field of constitutional law, administrative law and proceedings, local government law, European Union law and policies, public management, reforming public administration, civil service, national and international security. Scholarship holder of the London School of Economics and Political Science. As an expert on public administration reform she has been working i.a. in Poland, Bulgaria, Armenia, Serbia, Northern Macedonia and Kazakhstan. Guest lecturer at universities in the Netherlands, Norway, Ukraine and Slovakia. Member of the Iwona Renz Law Firm's team, where she provides expert legal assistance to individual and institutional clients, including local government bodies. She conducts training for judges, interpreters working in EU institutions and public administration officials. Author of several dozen scientific publications. Member of research teams preparing scientific reports used in reforming public administration - including "Learning Ministries (MUS) - a set of tools for diagnosis and support of mechanisms of organizational learning key for evidence-based public policies" (2014), "Processes, Objectives, Competences - integrated management in the government administration" (2016), "Poland of local governments. Strong democracy, effective state "(2019). She is fluent in English, and also speaks French, Russian, Spanish and German.

  DR JOWANKA JAKUBEK-LALIK - Кандидат юридических наук, политолог, доцент факультета Права и администрации Варшавского университета. Специалист в области конституционного права, административного права и судопроизводства, местного самоуправления, права и политики Европейского Союза, государственного управления, реформирования государственной администрации, государственной службы, национальной и международной безопасности. Обладатель стипендии Лондонской школы экономики и политических наук (LSE). Работает в качестве эксперта в области реформирования государственной администрации в Польше, Болгарии, Армении, Сербии, Северной Македонии и Казахстане. Приглашенный преподаватель в университетах Нидерландов, Норвегии, Украины и Словакии. Сотрудник юридической фирмы Iwona Renz, в которой оказывает экспертную юридическую помощь частным и юридическим лицам, в том числе органам местного самоуправления. Проводит обучение на курсах повышения квалификации для судей, переводчиков, работающих в учреждениях ЕС, и должностных лиц государственного службы. Автор нескольких десятков научных публикаций. Член исследовательских групп, занимается подготовкой научных докладов, используемых в вопросах реформирования государственной администрации, в том числе «Учебные министерства (MUS) – набор инструментов для диагностики и поддержки механизмов организационного обучения, ключ к основанной на фактах государственной политике» (2014), «Процессы, Цели, Компетенции – интегрированное управление в офисе» (2016), «Польша органов местного самоуправления. Сильная демократия, эффективное государство» (2019). Cвободно владеет английским языком, а также французским, русским, испанским и немецким языками на высоком уровне.

 • Publikacje

  Monografie:

  Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji (współautor), Warszawa 2014

  Rozdziały w monografiach:

  1. Decentralizacja czy recentralizacja? Kilka uwag o regulacji konstytucyjnej i praktyce funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, w: Decentralizacja i centralizacja administracji - współczesny wymiar w teorii i praktyce, red. B. Jaworska-Dębska, E. Olejniczak-Szałowska, R. Budzisz; Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa-Łódź 2019
  2. Kilka uwag na temat wyzwań dla administracji państwa wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej, w: Państwo, administracja i prawo administracyjne w europejskiej kulturze prawnej, red. A. Cudak, I. Szkotnicka, Warszawa 2018
  3.  Kontraktualizm jako metoda sterowania w administracji rządowej, w: J. Korczak (red.) Cywilizacja administracji publicznej. Księga jubileuszowa z okazji 80-lecia urodzin prof. Jana Jeżewskiego, Wrocław 2018 (współautor z D. Sześciło)
  4. Koordynacja w nauce prawa administracyjnego - pojęcie, instrumenty prawne, praktyka w: Prawo administracyjne wobec współczesnych wyzwań. Księga Jubileuszowa Profesora Marka Wierzbowskiego, Warszawa 2018
  5. Zagadnienia etyczne w kontroli administracji publicznej w: Etyka sfery publicznej, red. naukowa J. Itrich-Drabarek,  Warszawa 2017 (współautor z J. Jagielskim)
  6. Pojęcie i funkcje administracji publicznej w: R. Grzeszczak, A. Szczerba-Zawada (red.) Prawo administracyjne Unii Europejskiej , Warszawa 2016
  7. Krajowa administracja publiczna w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej w: R. Grzeszczak, A. Szczerba-Zawada (red.) Prawo administracyjne Unii Europejskiej, Warszawa 2016
  8. Polska administracja wobec wyzwań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej w: Misja publiczna | Wspólnota | Państwo. Studia z prawa i administracji. Księga dedykowana pamięci Profesora Michała Kuleszy, Warszawa 2016
  9. Władza lokalna w porządku ustrojowym Polski Ludowej i III Rzeczypospolitej w: A. Materska-Sosnowska, T. Słomka (red.) Konstytucje polskie z 1952 i 1997 roku: tradycja, instytucje, praktyka ustrojowa, Warszawa 2015
  10. Wpływ członkostwa w UE na administrację krajową. Aspekty prawne i ustrojowe w: E. Małuszyńska, G. Mazur, I. Musiałkowska  (red.), Polska. 10 lat członkostwa w Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2015
  11. Administracja multicentryczna. Poziomy zarządzania publicznego (współautor) w: Sześciło D., Mednis A., Niziołek M., Jakubek-Lalik J., Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji (podręcznik akademicki), Warszawa 2014
  12. Europeizacja zarządzania publicznego. Administracja krajowa w Unii Europejskiej w: Sześciło D., Mednis A., Niziołek M., Jakubek-Lalik J., Administracja i zarządzanie publiczne. Nauka o współczesnej administracji (podręcznik akademicki), Warszawa 2014
  13. Misja, cele i wskaźniki, [w:] B. Ledzion, K. Olejniczak, J. Rok (red.), Jak wzmacniać organizacyjne uczenie się w administracji rządowej, Warszawa 2014
  14. Doświadczenia administracji norweskiej, [w:] S. Mazur, A. Płoszaj (red.), Wspieranie mechanizmu uczenia się w organizacjach publicznych. Doświadczenia międzynarodowe, Warszawa 2013
  15. Efektywność uczenia się w polskiej administracji rządowej. Otoczenie regulacyjne, [w:] W Kieżun, J. Wołejszo, S.Sirko (red.), Public Management 2013. Wyzwania i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, Warszawa 2013 (współautor z D. Sześciło)
  16. Zróżnicowanie systemów wyborczych w wyborach lokalnych w Europie [w:] J. Wojnicki (red.), Europejskie modele samorządu terytorialnego. Stan obecny i perspektywy, Warszawa 2013 (współautor z D. Sześciło)
  17. Uwarunkowania prawno-ustrojowe koordynacji polityk unijnych w Polsce w:  R. Mieńkowska-Norkiene (red.): Koordynacja polityk unijnych w Polsce, Warszawa 2009
  18. Czy istnieje polski model koordynacji polityk unijnych?  w:  R. Mieńkowska-Norkiene (red.): Koordynacja polityk unijnych w Polsce, Warszawa 2009
  19. European Policy Coordination 1991-2006 - what kind of a Polish experience?, w: M. Myant, T. Cox (red), Reinventing Poland: economic and political transformation and evolving national identity, Routledge 2008

  Publikacje w czasopismach:

  1. Transition from autoritarian regime to democracy: role of local self-government. The case of Poland. International Journal of Civil Service Reform and Practice, 5(2)/2021https://www.astanahubjournal.org/index.php/ijcsrp/article/view/122
  2. The role of local self-government in the Polish constitutional system, Collection of Papers, Faculty of Law, Niš, Nr 85, Year LVIII, 2019 http://www.prafak.ni.ac.rs/files/zbornik/sadrzaj/ZFull/PF_Zbornik_2019_85.pdf
  3. RODO a kwestie dostępu do akt sprawy i inne zmiany w postępowaniu administracyjnym, "Wspólnota" 5 października 2019r., nr 20/2019
  4. Problematyczne opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji, „Wspólnota” 12 stycznia 2019 r. (współautor z I. Renz)
  5. Nieodpłatne prowadzenie zajęć przez radnego w domu kultury, "Wspólnota" nr 24/2018 (1264)
  6. Przedawnienie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, "Wspólnota" nr 17/2018 (1257) (współautor z I. Renz)
  7. Rozwiązania zwiększające mobilność pracowników w administracji uczącej się. Doświadczenia innych krajów, „Przegląd Służby Cywilnej”, Numer 1 (28), styczeń-luty 2014 (współautor z R. Chrabąszczem)
  8. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Doświadczenia zagraniczne w świetle nowych standardów w polskiej służbie cywilnej, „Przegląd Służby Cywilnej” nr 6 (27), listopad-grudzień 2013 (współautor z A. Płoszajem)
  9. Europeisering av nasjonalstatlig forvaltning, "Stat & Styring. Tidsskrift for Politikk og Forvaltning",  nr 3/2010/20.Argang, s. 16-18 (Norwegia)
  10. Relacje pomiędzy prezydentem a premierem w zakresie polityki zagranicznej, „Społeczeństwo i Polityka” 2(23)/2010
  11. Reforma administracji publicznej 1998 r. - z perspektywy minionej dekady w: „Społeczeństwo i Polityka” Nr 1(22)/2010
  12. Politycy i urzędnicy w koordynowaniu krajowej polityki europejskiej, „Kontrola Państwowa”, Nr 6 (323), listopad-grudzień 2008
  13. Recenzja: Heather Grabbe, “The EU's Transformative Power. Europeanization through Conditionality in Central and Eastern Europe” – “Studia Politologiczne” nr 10/2006

  Raporty i policy papers:

  1. Sześciło, D. (red.) (2019). Polska samorządów. Silna demokracja, skuteczne państwo, ISBN 978-83-65882-68-4 (współautor) https://www.batory.org.pl/upload/files/Programy%20operacyjne/Masz%20Glos/Polska%20samorzadow.pdf
  2. Dobre rządzenie – na czym to polega?; policy paper, grudzień 2018 https://polskadobrzerzadzona.pl/wp-content/uploads/2019/01/PDR-Dobre-Rzadzenie.pdf
  3. Raport podsumowujący projekt systemowy KPRM „Procesy, Cele, Kompetencje – zintegrowane zarządzanie w urzędzie”, PwC lipiec 2015 (współautor) http://dsc.kprm.gov.pl/aktualnosci/procesy-cele-kompetencje-zintegrowane-zarzadzanie-w-urzedzie-raport-podsumowujacy
  4. Współpraca międzynarodowa platformą wymiany doświadczeń w podnoszeniu sprawności sądownictwa KSSiP grudzień 2014 (współautor)
  5. Wspieranie mechanizmów organizacyjnego uczenia się w centralnej administracji publicznejdoświadczenia administracji norweskiej, Zeszyty Robocze projektu MUS, wrzesień 2012
  6. Analiza i ocena systemu programowania i wydatkowania środków z budżetu UE oraz zarys scenariuszy zmian modelu zarządzania polityką rozwoju w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli i sposobu organizacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, wrzesień 2011 (współautor)
 • Zainteresowania
  - local government in Poland and comparative local government, decentralisation and decentration of power,
  - government policy coordination,
  - reforming public administration,
  - civil service effectiveness and reform,
  - strategic planning in public administration,
  - constitutional, European and administrative law,
  - urban management, smart cities,
  - national and international security.