Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Artykuł Profesora Tadeusza Zembrzuskiego w najnowszym numerze czasopisma "Зборник Радова Правног Факултета у Нишу - Collection of Papers. Faculty of Law. Nis"

Ukazał się najnowszy numer czasopisma Зборник Радова Правног Факултета у Нишу / Collection of Papers. Faculty of Law. Nis (2023, nr 98) publikowany przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Niszu (Republika Serbii). 

W numerze znajduje się artykuł autorstwa prof. UW dr hab. Tadeusza Zembrzuskiego pt. „Evolvement of Consumer Rights Protection in Polish Judicial Proceedings” (s. 37 – 49). Publikacja jest związana z realizacją grantu naukowego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

W artykule podjęto problematykę ewolucji ochrony konsumenta w polskim prawie procesowym. Zaakcentowano, że ochrona indywidualnych oraz grupowych interesów konsumentów z uwzględnieniem koncepcji konsumenckiego prawa do sądu powinna być realizowana zarówno na płaszczyźnie europejskiej, jak i krajowej. Zwrócono uwagę, że utworzenie przez polskiego ustawodawcę nowego postępowania odrębnego w sprawach z udziałem konsumentów stanowi przejaw realizacji zasady sprawiedliwości wyrównującej, przy czym należy poddać w wątpliwość kształt przyjętych rozwiązań prawnych.

Artykuł dostępny jest na zasadzie open access na stronie internetowej czasopisma: https://aseestant.ceon.rs/index.php/zrpfn/index