Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski


Paweł Teodor Skuczyński

 • Stopnie i tytuły
  dr
 • Telefon
  55-20-300
 • E-mail
 • Adres
 • Jednostka
  Organizacyjna:

  Katedra Filozofii Prawa i Nauki o Państwie
 • Podstawowe informacje o użytkowniku

  Paweł Skuczyński jest doktorem nauk prawnych, pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w Katedrze Filozofii Prawa i Nauki o Państwie. Jest również prezesem fundacji Instytut Etyki Prawniczej oraz wydawcą serii Biblioteka Etyki Prawniczej. Opublikował m.in. Status etyki prawniczej (2010, wyd. ang. 2013) i Etykę adwokatów i radców prawnych (2016). Pełni także funkcę zastępcy redaktora naczelnego "Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej" - czasopisma wydawanego przez Stowarzyszenie Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej - Sekcja Polska IVR. Interesuje się teorią i filozofią prawa, etyką prawniczą oraz ustrojem sądownictwa i zawodów prawniczych. Visiting Scholar na University of Melbourne oraz National University of Singapore.

  ---

  Paweł Skuczyński, Ph.D. is an assistant professor at the University of Warsaw, Faculty of Law and Administration, specializing in legal philosophy and legal ethics. Since 2007 he is also the president of the Polish Legal Ethics Institute`s foundation and chief editor of the series Library of Legal Ethics. He published two books: The Status of Legal Ethics (in Polish, 2010; in English, 2013) and the Ethics of Advocates and Legal Advisors (in Polish, 2016). He is the Deputy General Editor of the Polish edition of the journal Archives for Legal Philosophy and Social Philosophy edited by the Polish section of the Association for Philosophy of Law and Social Philosophy IVR. Visiting Scholar at the University of Melbourne and the National University of Singapore.

 • Publikacje

  Monografie

  1. Status etyki prawniczej, Wydawnictwo LexisNexis, Warszawa 2010, 321 s. (full-text)
  2. The Status of Legal Ethics, Peter Lang, Frankfurt am Main 2013, 279 s. (full-text)
  3. Etyka adwokatów i radców prawnych, C.H. Beck, Warszawa 2016, 361 s. (full-text)
  4. Rozwój i kryzys konstytucji społecznej. Przypadek samorządów zawodowych, C.H. Beck, Warszawa 2020, 363 s. (wspólnie z Karolem Muszyńskim) (full-text)

  Redakcje naukowe

  1. Studenci prawa o etyce. Wyniki ankiety 2002, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, 79 s. (wspólnie z Michałem Raczkowskim)
  2. Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, 292 s. (wspólnie z Hubertem Izdebskim) (full-text)
  3. Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, LexisNexis, Warszawa 2008, 157 s. (wspólnie z Hubertem Izdebskim) (full-text)
  4. Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów. Podstawy, procedura i orzecznictwo w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2000-2005, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, 223 s. (wspólnie z Piotrem Zawadzkim)
  5. Edukacja etyczna prawnikówcele i metody, Warszawa 2010, 118 s. (wspólnie z Hubertem Izdebskim) (full-text)
  6. Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 2, LexisNexis, Warszawa 2011, 287 s. (wspólnie z Hubertem Izdebskim) (full-text)
  7. Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, CH Beck, Warszawa 2013, 470 s. (wspólnie z Sebastianem Sykuną)
  8. Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 3, LexisNexis, Warszawa 2013, 226 s. (wspólnie z Hubertem Izdebskim) (full-text)
  9. Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, 432 s. (wspólnie z Krzysztofem J. Kaletą)
  10. Etyka prawnicza. Działanie prawników w świecie instytucji – numer specjalny „Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej” 1(16)/2018, 120 s. (wspólnie z Przemysławem Kaczmarkiem) (full-text)
  11. The Concept of Dilemma in Legal and Judicial Ethics, C.H.Beck, Warszawa 2018, 354 s. (full-text)

  Komentarze

  1.  Kodeks etyki radcy prawnego. Komentarz, Wydawnictwo Praktyka Prawnicza, Warszawa 2016 (wyd. 1), 2018 (wyd. 2), 440 s. (wspólnie z Tomaszem Jaroszyńskim i Anną Sękowską) (preview)

  Artykuły w czasopismach

  1. Analiza porównawcza tajemnicy adwokackiej oraz reklamy usług prawniczych w Polsce i Stanach Zjednoczonych, Przegląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2/2004, s. 128-140 (full-text)
  2. Praca pro bono a pomoc prawna i profesjonalizm prawniczy, Klinika. Czasopismo Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych 11(15)/2011, s. 19-27 (full-text)
  3. Czy grozi nam kryzys prawa? Rozważania na tle problemu tzw. roszczenia do słuszności, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 2(3)/2011, s. 61-75 (full-text)
  4. Dwa wymiary etyki zawodowej sędziów, Kwartalnik „Krajowa Rada Sądownictwa” 1(14)/2012, s. 12-22 (wspólnie z Markiem Zirk-Sadowskim) (full-text)
  5. Najnowsze zmiany w etyce adwokatów – analiza krytyczna, Monitor Prawniczy 8/2012, s. 397-405 (full-text)
  6. Paternalizm prawniczy a tożsamość polskiej kultury prawnej, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 2/2013, s. 197-212 (full-text)
  7. Instytucjonalizacja dialogu społecznego w sądownictwie i zawodach prawniczych, Iustitia. Kwartalnik Stowarzyszenia Sędziów Polskich 1(15)/2014, s. 24-31 (full-text)
  8. Problem zakresu odpowiedzialności moralnej profesjonalistów i jego zastosowania w etyce prawniczej [w:] Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica 74/2015, s. 21-39 (full-text)
  9. Nowy Kodeks etyki radcy prawnego – nowy model relacji z klientem?, Monitor Prawniczy 12/2015, s. 625-635 (full-text)
  10. Dialog społeczny a udział prawników w debacie publicznej.  Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych  – doświadczenia i perspektywy 2015-2016, Radca Prawny. Zeszyty Naukowe 4(9)/2016, s. 83-97 (full-text)
  11. Are We Facing a Crisis of Law? Reflections in Reference to the So-Called Claim to Correctness Problem, Studia Iuridica LXVIII/2016, s. 333-352 (full-text)
  12. Nierepresyjne funkcje odpowiedzialności dyscyplinarnej a model postępowania w sprawach dyscyplinarnych, Przegląd Legislacyjny 3(101)/2017, s. 35-53 (full-text)
  13. Dialog społeczny, państwo prawa i polityczny populizm. Porozumienie samorządów zawodowych i stowarzyszeń prawniczych – doświadczenia i perspektywy 2016-2017, Palestra 11/2017, s. 19-29 (full-text)
  14. Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP przez sądy a odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, Kwartalnik o Prawach Człowieka 3-4/2017, s. 88-95 (full-text)
  15. Pojęcie kryzysu w filozofii i naukach społecznych a kryzysy prawne, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 1(7)/2018, s. 250-275 (full-text)
  16. Reflexive Justification and the Problem of its Reception in Robert Alexy`s Theory, Studia Iuridica 78/2018, s. 430-454 (full-text)
  17. Narracyjność języka prawniczego w procesie tworzenia prawa, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 1/2020, s. 66-83 (full-text)
  18. Narrativity of legal language in the law-making proces, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 1/2020, s. 1-17 (full-text)
  19. Changing Legal and Social Role of Professional Self-governments during Systemic Transformation in Poland, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 1/2020, s. 149-173 (wspólnie z Karolem Muszyńskim) (full-text)
  20. Integralność sędziego w orzekaniu i zachowaniu, Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem 3/2021, s. 66-80 (full-text)

  Rozdziały w pracach zbiorowych

  1. Nadużycie prawa przez prawnika a etyka zawodowa [w:] H. Izdebski, A. Stępkowski (red.) Nadużycie prawa, Warszawa 2002, s. 153-157 (full-text)
  2. (Nie)zadowolenie studentów prawa ze studiów i jego przyczyny [w:] M. Raczkowski, P. Skuczyński (red.) Studenci prawa o etyce. Wyniki ankiety 2002, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005, s. 14-23 (full-text)
  3. Rozdział I § 4 Metoda i przedmiot etyki prawniczej [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.) Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 56-66 (full-text)
  4. Rozdział II § 1Wprowadzenie [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.) Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 93-98 (full-text)
  5. Rozdział II § 2Zaufanie (lojalność) [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.) Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 98-105 (full-text)
  6. Rozdział II § 3 Integralność [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.) Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 105-112 (full-text)
  7. Rozdział IV § 4 Zakończenie współpracy i rzetelność finansowa [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.) Etyka zawodów prawniczych. Etyka prawnicza, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, s. 203-212 (full-text)
  8. Wieloznaczność w teorii etyki prawniczej [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.) Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy, LexisNexis, Warszawa 2008, s. 103-120 (full-text)
  9. Granice odpowiedzialności dyscyplinarnej [w:] P. Skuczyński, P. Zawadzki (red.) Odpowiedzialność dyscyplinarna studentów. Podstawy, procedura i orzecznictwo w sprawach studentów Uniwersytetu Warszawskiego 2000-2005, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2008, s. 7-30 (full-text)
  10. Tradycje etyki prawniczej a nowoczesne zawody prawnicze [w:] P. Steczkowski (red.), Etyka deontologia prawo, Rzeszów 2008, s. 355-369 (full-text)
  11. Soft law w perspektywie teorii prawa [w:] O. Bogucki, S. Czepita (red.), System prawny a porządek prawny, Szczecin 2008, s. 325-343 (full-text)
  12. Czy sprawiedliwość jest cnotą prawników? [w:] B. Wojciechowski, M.J. Golecki (red.), Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficznoprawnej, Toruń 2008, s. 289-300 (full-text)
  13. Moralność prawa i moralność prawników w koncepcjach dobrego prawa [w:] P. Mochnaczewski, A. Kociołek-Pęksa (red.), Dobre prawo, złe prawo – w kręgu myśli Gustawa Radbrucha, Warszawa 2009, s. 162-185 (full-text)
  14. Odpowiedzialność moralna jako podstawa etyki prawniczej. Rozważania w perspektywie transcendentalno-pragmatycznej [w:] A. Mróz, A. Niewiadomski, M. Pawelec (red.), Prawo, język, etyka, Warszawa 2010, s. 87-98 (full-text)
  15. Wprowadzenie: etyka adwokacka między tradycją i nowoczesnością [w:] Projekt Kodeksu Etyki Adwokackiej z dnia 6 maja 2010 r., Warszawa 2010, s. 7-40 (full-text)
  16. Uzasadnienie do Projektu Kodeksu Etyki Adwokackiej z dnia 6 maja 2010 r. [w:] Projekt Kodeksu Etyki Adwokackiej z dnia 6 maja 2010 r., Warszawa 2010, s. 70-215 oraz jako Bezpłatny dodatek do Monitora Prawniczego 13/2010, 39 s. (full-text
  17. Powściągliwość sędziowska jako zasada etyki sędziowskiej [w:] T. Stawecki, W. Staśkiewicz (red.), Dyskrecjonalność w prawie, Warszawa 2010, s. 290-301 (full-text)
  18. Pervasive methodw edukacji etycznej a kierunki badań w etyce prawniczej [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.), Edukacja etyczna prawnikówcele i metody, Warszawa 2010, s. 61-81 (full-text)
  19. Etyka zawodowa a źródła współczesnych kryzysów [w:] J. Oniszczuk (red.), Normalność i kryzys - jedność czy różnorodność. Refleksje filozoficzno-prawne i ekonomiczno-społeczne w ujęciu aksjologicznym, Warszawa 2010, s. 133-146 (full-text)
  20. Konsultacje Projektu Kodeksu Etyki Adwokackiej z dnia 6 maja 2010 r. – wnioski i problemy [w:] Projekt Kodeksu Etyki Adwokackiej z dnia 6 maja 2010 r. Podsumowanie konsultacji 6 maja 2010 r. – 6 listopada 2010 r., s. 3-28
  21. Lojalność wobec klienta jako zasada etyki prawniczej i jej granice [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.) Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 2, LexisNexis, Warszawa 2011, s. 87-107 (full-text)
  22. Pojęcie standardu metodologicznego a zadania teorii prawa [w:] P. Jabłoński (red.), Czy koniec teorii prawa?, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011, s. 275-289 (full-text)
  23. Jakiej etyki potrzebuje sprofesjonalizowana kultura prawna? [w:] P. Jabłoński, P. Kaczmarek, M. Paździora, M. Pichlak, Perspektywy juryscentryzmu, Wrocław 2011, s. 93-102 (full-text)
  24. Good governance w sądownictwie i zawodach prawniczych [w:] A. Bosiacki, H. Izdebski, A. Nelicki, I. Zachariasz (red.), Nowe zarządzanie publiczne i public governance w Polsce i w Europie, wyd. LIBER, Warszawa 2010, s. 195-204 (full-text)
  25. Główne kierunki rozwoju etyki prawniczej w Polsce [w:] 10 lat Studenckiego Stowarzyszenia Etyki Prawniczej, Warszawa 2011, s. 7-46 (full-text)
  26. Juryscentryzm a miejsce etyki prawniczej w ponowoczesnej nauce prawa [w:] M. Pichlak (red.), Profesjonalna kultura prawnicza, wyd. Scholar, Warszawa 2012, s. 75-92 (full-text)
  27. Reguły, cnoty i debaty – trzy sposoby społecznego działania etyki zawodowej prawników [w:] G. Borkowski (red.), Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Wzajemne relacje i oczekiwania, Lublin 2012, s. 264-270
  28. Prawnik wobec problemów bioetycznych [w:] E. Podrez, T. Stawecki (red.), Badania nad embrionami ludzkimi w świetle etyki i prawa, Warszawa 2012, s. 172-184
  29. Prawnokarna ochrona zwierząt a filozoficzny i teoretycznoprawny problem wartości i praw podmiotowych [w:] T. Gardocka, A. Gruszczyńska (red.), Status zwierzęcia. Zagadnienia filozoficzne i prawne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012, s. 199-227 (wspólnie z Anną Zientarą) (full-text)
  30. Od kontroli do instytucji refleksyjnej. Etyka audytu a tożsamość zawodu audytora wewnętrznego sektora finansów publicznych [w:] T. Barankiewicz, J. Szczot (red.), Standardy etyczne praktyki audytu wewnętrznego, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych LIBROPOLIS, Lublin 2013, s. 43-57
  31. Aktualne problemy odpowiedzialności dyscyplinarnej zawodów prawniczych [w:] A. Bodnar, P. Kubaszewski (red.), Postępowania dyscyplinarne w wolnych zawodach prawniczych. Model ustrojowy i praktyka, Warszawa 2013, s. 53-68
  32. Trzy wizje reform sądownictwa i zawodów prawniczych [w:] H. Izdebski, P. Skuczyński (red.) Etyka prawnicza. Stanowiska i perspektywy 3, LexisNexis, Warszawa 2013, s. 179-199 (full-text)
  33. Od tradycji zawodu do erozji norm. Wewnętrzne zagrożenia dla etyki prawniczej [w:] G. Borkowski (red.), Etyka zawodów prawniczych w praktyce. Relacje na Sali rozpraw, Lublin 2013, s. 161-170
  34. Typy myśli krytycznej w prawoznawstwie. Od krytyki poznania do walki o uznanie [w:] M. Zirk-Sadowski, B. Wojciechowski, T. Bekrycht (red.), Integracja zewnętrzna i wewnętrzna nauk prawnych, cz. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 133-148
  35. The Problem of Scope of Professionals’ Moral Responsibility and Its Applications in Legal Ethics [w:] D. Jemielniak (red.), Legal Professions at the Crossroads, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2014, s. 161-178
  36. Utrwalanie rozpraw a teorie komunikacji i stosowania prawa [w:] Elektroniczny protokół a wymiar sprawiedliwości. Materiały z konferencji Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”, Warszawa 2015, s. 113-126 (full-text)
  37. Wprowadzenie: nowoczesność jako refleksyjność [w:] K.J. Kaleta, P. Skuczyński (red.), Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 7-30 (wspólnie z Krzysztofem J. Kaletą)
  38. Uzasadnienie refleksyjne i problem jego recepcji w teorii Roberta Alexy’ego [w:] K.J. Kaleta, P. Skuczyński (red.), Refleksyjność w prawie. Konteksty i zastosowania, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2015, s. 87-119
  39. Etyka legislatora a racjonale tworzenie prawa [w:] W. Brzozowski, A. Krzywoń (red.), Leges ab omnibus intellegi debent. Księga XV-lecia Rządowego Centrum Legislacji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, s. 442-461
  40. Zasady i konkurencja w służbie skuteczności. Główne problemy etyki zawodowej komornika sądowego [w:] A. Marciniak (red.) Etyka zawodowa komornika sądowego, Currenda, Sopot 2016, s. 101-121
  41. Postawy prawników wobec kryzysu konstytucyjnego a niezawisłość sędziowska [w:] G. Borkowski (red.), Granice niezawisłości sędziów i niezależności sądów?, Warszawa-Toruń 2016, s. 149-166
  42. The Attitudes of Lawyers Towards the Constitutional Crisis and the Independence of the Judiciary [w:] G. Borkowski (red.), The Limits of Judicial Independence? Warszawa-Toruń 2016, s. 149-166
  43. Rozdział I § 2. Etyka urzędnicza a etyka zawodowa [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Tom 13, Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 21-28
  44.  Rozdział IV. Infrastruktura etyczna administracji publicznej [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Tom 13, Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 111-135
  45.  Rozdział V. Polityczne wsparcie i ograniczenia etyki urzędniczej [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Tom 13, Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 137-156
  46.  Rozdział XI § 47. Etyka legislatora oraz pozostałych służb prawnych i eksperckich parlamentu [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Tom 13, Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 429-438
  47.  Rozdział XIV § 53. Etyka komorników sądowych [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Tom 13, Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 502-513
  48.  Rozdział XV § 55. Etyka adwokatów i radców prawnych [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Tom 13, Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 521-542
  49.  Rozdział XV § 55. Etyka rzeczników patentowych [w:] R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Wróbel (red.), System prawa administracyjnego, Tom 13, Etyka urzędnicza i etyka służby publicznej, C.H. Beck, Warszawa 2016, s. 553-562
  50. Legal paternalism and the identity of Polish legal culture [w:] B. Wojciechowski, T. Bekrycht, K.M. Cern (red.), The principle of equality as a fundamental norm in law and political philosophy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017
  51. Chapter 1. Moral Dilemmas in Ethical and Legal-Ethical Perspective [w:] P. Skuczyński (ed.) The Concept of Dilemma in Legal and Judicial Ethics, C.H.Beck, Warszawa 2018, s. 1-37
  52. Chapter 2. Lawyers’ and Judges’ Deontological Dilemmas [w:] P. Skuczyński (ed.) The Concept of Dilemma in Legal and Judicial Ethics, C.H.Beck, Warszawa 2018, s. 39-92
  53. Chapter 5. Lawyers’ and Judges’ Dilemmas in Criminal Law [w:] P. Skuczyński (ed.) The Concept of Dilemma in Legal and Judicial Ethics, C.H.Beck, Warszawa 2018, s. 167-196
  54. Aktywizm sędziowski a etyka sędziowska w Polsce. Uwagi w stulecie niepodległości [w:] Ł. Pisarczyk (red.), Między tradycją a nowoczesnością. Prawo polskie w 100-lecie odzyskania niepodległości, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, s. 359-382 (full-text)
  55. Chapter 6. Principles concerning personal publicity, solicitation of clients and fair competition [w:] S. Sykuna (red.), Legal Ethics in Poland Foundations. Professions. Principles. Responsibility, C.H. Beck, Warszawa 2020, s. 197-212 (full-text)
  56. Etyka w rzeczywistości cyfrowej – w stronę nowego paradygmatu samoregulacji [w:] L. Gąsiorkiewicz, J. Monkiewicz (red.), Finanse cyfrowe. Informatyzacja, cyfryzacja i danetyzacja, Warszawa 2021, s. 154-172

  Recenzje i polemiki

  1. Odpowiedź Romanowi Tokarczykowi dotycząca książki Status etyki prawniczej, Warszawa 2010, Przegląd Sejmowy 6(113)/2012, s. 160-167
  2. Rozwój edukacji etycznej prawników. Artykuł recenzyjny książki „Etyka zawodów prawniczych. Metoda case study” pod red. Małgorzaty Król, Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej 1(6)/2013, s. 123-131
  3. Etyka urzędników czy etyka administracji publicznej? Uwagi na tle książki Tomasza Barankiewicza „W poszukiwaniu modelu standardów etycznych administracji publicznej w Polsce”, Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna 2/2014, s. 218-235
  4. Etyka wykładni prawa? Uwagi na tle książki Susanny Lindroos-Hovinheimo pt. Justice and the Ethics of Legal Interpretation [w:] M. Hermann, S. Sykuna (red.), Wykładnia prawa. Tradycja i perspektywy, C.H. Beck, Warszawa 2016, s.  357-374 (full-text)

  Hasła w słownikach i leksykonach

  1. Aksjologia zawodowa [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 1-5
  2. Bariera informacyjna („chiński mur”) [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 34-36
  3. Bezstronność arbitra [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 37-43
  4. Cnoty zawodowe [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 52-55
  5. Czynności zawodowe prawników [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 55-61
  6. Deontologia zawodowa [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 61-62
  7. Dobrowolność mediacji [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 62-64
  8. Etyka adwokacka [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 70-75
  9. Etyka akademicka [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 75-79
  10. Etyka prawnicza [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 109-113
  11. Etyka sędziowska [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 126-141 (wspólnie z Markiem Zirk-Sadowskim)
  12. Etyka zawodów prawniczych [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 143-145
  13. Funkcje zawodów prawniczych [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 145-150
  14. Gorliwość [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 154-156
  15. Konflikt interesów [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 206-216
  16. Lojalność obrońcy i pełnomocnika [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 220-223
  17. Obowiązki zawodowe [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 245-246
  18. Role zawodowe prawników [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 342-345
  19. Rzetelność porad prawnych [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 360-362
  20. Rzetelność (skrupulatność) finansowa [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 362-366
  21. Sprzeczność interesów [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 382-384
  22. System zawodów prawniczych [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 387-389
  23. Teoria wielopłaszczyznowa etyki prawniczej [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 407-411
  24. Tradycje etyki prawniczej [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 412-414
  25. Wynagrodzenie [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 423-433
  26. Zasady etyki [w:] P. Skuczyński, S. Sykuna (red.), Leksykon etyki prawniczej. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2013, s. 437-439
  27. Etyka prawnicza [w:] A. Bator, J. Zajadło, M. Zirk-Sadowski (red.), Wielka encyklopedia prawa, Tom VII, Teoria i filozofii prawa, Fundacja „Ubi societas, ibi ius”, Warszawa 2016, s. 127-132

  Sprawozdania

  1. Sprawozdanie z warsztatu Legal Ethics: Its Horizon and Mandates, serwisy www.etykaprawnicza.pl oraz www.edukacjaprawnicza.pl
 • Granty

  2012-2013 – kierownik projektu badawczego nr 31H12032381 „The Status of Legal Ethics (Status etyki prawniczej)“ w ramach modułu 3 Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

  2016-2019 – kierownik projektu badawczego nr 2015/17/B/HS5/00463 „Pojęcie dylematu w etyce prawniczej i edukacji etycznej prawników” w ramach programu OPUS 9 Narodowego Centrum Nauki

  2016-2021 – kierownik projektu badawczego nr 2015/19/B/HS5/00132 „Polityka prawa wobec samorządów zawodowych. W stronę modelu refleksyjnego tworzenia prawa” w ramach programu OPUS 10 Narodowego Centrum Nauki (strona projektu)