Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Dr Anne-Marie Weber współkierowniczką projektu finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki

Dr Anne-Marie Weber z Katedry Prawa Handlowego WPiA UW oraz prof. Anne-Christin Mittwoch z Uniwersytetu Halle-Wittenberg rozpoczęły realizację projektu pt. „Das Unternehmensinteresse in Deutschland und Polen – eine rechtsvergleichende Analyse im Kontext der europäischen Sustainable Corporate Governance-Initiative“ [Interes spółki w Niemczech i w Polsce - analiza prawnoporównawcza w kontekście europejskiej Inicjatywy Sustainable Corporate Governance]. Projekt realizowany jest w ramach dofinansowania przyznanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki w wysokości 78.700 EUR. 

Projekt planowany jest na 2 lata. W pierwszym etapie projektu zostanie przeprowadzone prawnoporównawcze studium pojęcia interesu spółki w Niemczech i w Polsce. Jego celem będzie wypełnienie istniejących luk badawczych i ukazanie potencjału tej podstawowej koncepcji dla transformacji prawa gospodarczego w kierunku koncepcji zrównoważonego rozwoju. Polsko-niemieckie porównanie tej centralnej instytucji prawa handlowego będzie miało szczególne znaczenie nie tylko w perspektywie dalszego umacniania bardzo dobrych relacji gospodarczych pomiędzy oboma tymi krajami. Powinno bowiem umożliwić także nie mniej ciekawe spojrzenie na europejskie prawo spółek z uwagi na fakt, że Komisja Europejska podejmuje działania zmierzające do ujednolicenia normatywnego pojęcia interesu spółki jako głównego instrumentu służącego urzeczywistnianiu idei zrównoważonego ładu korporacyjnego (Sustainable Corporate Governance Initiative). Wyniki badań komparatystycznych dwóch ww. systemów prawnych państw członkowskich Unii Europejskiej będą stanowiły cenne źródło informacji na temat spodziewanego rozkwitu idei zrównoważonego rozwoju w europejskim prawie spółek.

Drugi etap projektu badawczego poszerzy zatem perspektywę badawczą o kontekst europejskiego prawa spółek. Ponadto, uwzględniony będzie także rozwój sytuacji prawnej w innych państwach członkowskich. W tym celu w projekt zostaną zaangażowani eksperci zagraniczni, którzy przedstawią rezultaty swoich badań na konferencji podsumowującej projekt, która odbędzie się wiosną 2024 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.