Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Stypendia

Stypendium na rok akademicki 2020/2021

W sierpniu 2020 r. zostały wydane nowe zarządzenia Rektora, które regulują proces przyznawania stypendiów dla doktorantów na rok akademicki 2020/2021. Są to:

  1. zarządzenie nr 178 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim;
  2. zarządzenie nr 179 Rektora UW z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego tryb przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego na Uniwersytecie Warszawskim;
  3. zarządzenie nr 203 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 142 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego

Forma składania wniosków

Wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz stypendium rektora dla doktorantów w roku akademickim 2020/2021 doktoranci składają w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb (po raz pierwszy też udostępniono możliwość wgrywania załączników potwierdzających osiągnięcia). Wniosek złożony w tej formie jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej. Datą wszczęcia postępowania w sprawie przyznania stypendium jest dzień złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb.

Doktoranci  będą mogli składać wnioski o przyznanie stypendiów w USOSweb od 14 września br. do 16 października br.

Wszelkie Państwa pytania w kwestiach merytorycznych i technicznych związane z procedurą przyznawania stypendiów dla doktorantów proszę kierować na adres mailowy stypendia.usos@uw.edu.pl

Szczegółowe zasady oceny wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021 na WPiA zostały umieszczone na stronie https://sites.google.com/uw.edu.pl/sdd/strona-główna

W USOSweb w zakładce z wnioskami  są też zamieszczone linki prowadzone do katalogów zawierających szczegółowe zasady.


Składanie wniosków

Stypendium specjalne

Wnioski należy składać w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych UW

Stypendium socjalne oraz zapomoga

Wnioski należy składać w Biurze Spraw Doktoranckich