Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski


Dorota Maria Pudzianowska

 • Stopnie i tytuły
  dr hab.
 • Telefon
  55-24-369
 • E-mail
 • Adres
 • Jednostka
  Organizacyjna:

  Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego
 • Publikacje

  Monografie

  1. Bezpaństwowość w prawie publicznym, Wolters Kluwer, Warszawa 2019, ISBN: 978-83-8160-712-4, ss. 326
  2. Obywatelstwo w procesie zmian, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, ISBN: 978-83-264-4204-9,  ss. 347  

  Redakcja prac zbiorowych

  1. Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka, Wolters Kluwer, Warszawa 2014, ss. 418
  2. Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, ss. 250 
  3. Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów, Warszawa 2016, ss. 158 (redakcja razem z J. Jagurą), ss. 157 
  4. Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie? (razem z S. Łodzińskim, M. Szaranowicz-Kusz), Semper, Warszawa 2015, ss. 197
   - anglojęzyczna wersja publikacji: Voting rights for foreigners – for or against? The analysis of the process of granting voting rights to third country nationals – selected examples from across the EU (razem z S. Łodzińskim, M. Szaranowicz-Kusz), The Institute of Sociology of the University of Warsaw and International Organisation for Migration, Warsaw 2014, publikacja w wersji internetowej dostępna na stronie  www.iom.pl, ss. 111 

  Publikacje naukowe

  Publikacje w czasopismach oraz pracach zbiorowych

  1. The Complexities of Dual Citizenship Analysis, „Central and Eastern European Migration Review”, vol. 6, 2017, s. 1-16
  2.  „Opatrzność” czy „nieopatrzność” ustawodawcy? O ochronie bezpaństwowców w prawie polskim [w:] Prawo administracyjne dziś i jutro, J. Jagielski, M. Wierzbowski (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 683-692
  3. Do some identities deserve more protection than others? The case of anti-LGB hate crime laws in Poland (z P. Godziszem) [w:] The Globalisation of Hate: Internationalising Hate Crime?, M. Walters, J. Schweppe (red.), Oxford University Press 2016, s. 174-189
  4. Niedyskryminacja w praktyce sędziowskiej – projekty organizacji obywatelskich (razem z Ł. Bojarskim, J. Jagurą), „Kwartalnik Krajowej Rady Sądownictwa”, nr 3, 2016, s. 34-40
  5. Wykonanie wyroku w sprawie Grzelak przeciwko Polsce wciąż niepełne, „Kwartalnik o Prawach Człowieka”, nr 3 (11) lipiec-wrzesień 2014, s. 29-31
  6. Warunki nabycia i utraty obywatelstwa Unii Europejskiej. Czy dochodzi do autonomizacji pojęcia obywatelstwa Unii? [w:] Ochrona praw obywatelek i obywateli Unii Europejskiej. 20 lat – osiągnięcia i wyzwania na przyszłość, G. Baranowska, A. Bodnar, A. Gliszczyńska-Grabias (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2015, s. 141-155
  7. Sprawozdanie z debaty pt. „Związki partnerskie a Konstytucja RP – wykluczone, możliwe czy konieczne” (z J. Jagurą), „Kwartalnik o Prawach Człowieka”, nr 3 (7), 2013, s. 36-38 
  8. Sprawozdanie z konferencji pt. Inny a wymiar sprawiedliwości (z J. Jagurą), „Kwartalnik o Prawach Człowieka”, nr 4 (12) 2014, s. 39-42
  9. Komentarz do wyników monitoringu stosowania przepisów antydyskryminacyjnych z zakresu prawa pracy [w:] Prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych. Raport z monitoringu, M. Wieczorek, K. Bogatko (red.), Warszawa 2013 r., s. 61-71 
  10. Prawo każdego dziecka do obywatelstwa? – między literą prawa a praktyką, „Kwartalnik o Prawach Człowieka”, nr 1-2 (13-14) 2015, s. 11- 14
  11. Problemy skutecznego zwalczania dyskryminacji w świetle polskiej ustawy o równym traktowaniu (razem z A. Śledzińską-Simon) [w:] Efektywność Europejskiego Systemu Ochrony Praw Człowieka, J. Jaskiernia (red.), Toruń 2012, s. 725-742
  12. Wokół problemu bezpaństwowości dzieci w Polsce (razem z M. Szczepanik) [w:] Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych, D. Pudzianowska (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 79-95 
  13. Przełomowa uchwała Sądu Najwyższego w sprawie wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym partnerze homoseksualnym (z A. Szypulską), „Kwartalnik o Prawach Człowieka” nr 1(5), 2013 s. 32-34 
  14. Wprowadzenie [w:] Status cudzoziemca w Polsce wobec współczesnych wyzwań międzynarodowych, D. Pudzianowska (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 15-22
  15. Związek partnerski z Polakiem także może potwierdzać więzi z Polską – orzeczenie NSA w sprawie zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca (z J. Jagurą), „Kwartalnik o Prawach Człowieka”, nr 1-2 (21-22) 2017, s. 47-54 
  16. Trybunał Sprawiedliwości UE o dyskryminacji podczas rekrutacji, „Prawo Pracy w Orzeczeniach Sądu Najwyższego” nr 80, 2013, s. 3
  17. O istocie instytucji prawnej obywatelstwa, „Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu”, nr 4 (44), 2015, s. 9-37 (artykuł przygotowany na podstawie rozdziału I publikacji: D. Pudzianowska, Obywatelstwo w procesie zmian, Warszawa 2013)
  18. Caldarar i inni p. Polsce (skarga nr 6142/16) – skarga osób pochodzenia romskiego do ETPC na wyburzenie ich domów we Wrocławiu (razem z S. Gregorczyk-Abram), „Kwartalnik o Prawach Człowieka”, nr 2 (17) 2016, s. 24-27 
  19. Uwzględnianie europejskiej konwencji praw człowieka w procesie legislacyjnym (razem z A. Bodnarem) [w:] Rola orzecznictwa w systemie prawa, T. Giaro (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 357-369 
  20. Wprowadzenie. Analiza procesu przyznawania praw wyborczych na poziomie lokalnym cudzoziemcom z państw trzecich w wybranych krajach Unii Europejskiej (razem z  S. Łodzińskim, M. Szaranowicz-Kusz) [w:] Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie?, D. Pudzianowska, S. Łodziński, M. Szaranowicz-Kusz (red.), Semper, Warszawa 2015, ss. 11-27 
   - wersja anglojęzyczna publikacji:  Introduction. The analysis of the process of granting voting rights to third country nationals – selected examples from across the EU (razem z  S. Łodzińskim, M. Szaranowicz-Kusz) [w:] Voting rights for foreigners – for or against? The analysis of the process of granting voting rights to third country nationals – selected examples from across the EU, The Institute of Sociology of the University of Warsaw and International Organisation for Migration, Warsaw 2014, s. 1-20 
  21. Prawa wyborcze i inne prawa polityczne cudzoziemców z państw trzecich w Polsce [w:] Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie?, D. Pudzianowska, S. Łodziński, M. Szaranowicz-Kusz (red.), Semper, Warszawa 2015, s. 97-113
   - wersja anglojęzyczna publikacji:  Political participation and voting rights of third-country nationals in Poland [w:] Voting rights for foreigners – for or against? The analysis of the process of granting voting rights to third country nationals – selected examples from across the EU, The Institute of Sociology of the University of Warsaw and International Organisation for Migration, Warsaw 2014, s. 50-62
  22. Zakończenie (razem z S. Łodzińskim, M. Szaranowicz-Kusz) [w:] Prawa wyborcze dla cudzoziemców – tak czy nie?, D. Pudzianowska, S. Łodziński, M. Szaranowicz-Kusz (red.), Semper, Warszawa 2015, s. 161-168 
   - wersja anglojęzyczna publikacji:  Concluding remarks [w:] Voting rights for foreigners – for or against? The analysis of the process of granting voting rights to third country nationals – selected examples from across the EU (razem z S. Łodzińskim, M. Szaranowicz-Kusz), The Institute of Sociology of the University of Warsaw and International Organisation for Migration, Warsaw 2014, s. 96-102 
  23. Cechy chronione w prawie antydyskryminacyjnym UE - 5.6 „Orientacja seksualna” [w:] Prawo antydyskryminacyjne Unii Europejskiej, A. Zawidzka-Łojek, A. Szczerba-Zawada (red.), EuroPrawo, Warszawa 2015, s. 253-267
  24. Zagadnienie ubezwłasnowolnienia w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka [w:] Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka, D. Pudzianowska (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 45-66
  25. Wprowadzenie [w:] Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną w świetle międzynarodowych instrumentów ochrony praw człowieka, D. Pudzianowska (red.), Wolters Kluwer, Warszawa 2014, s. 13-23
  26. LGBT [w:] Culture and Human Rights: The Wroclaw Commentaries, A. J. Wiesand, K. Chainoglou, A. Śledzińska-Simon (red.), De Gruyter, 2016, s. 217-218
  27. Prawo o cudzoziemcach (rozdz. XIX – 2; razem z J. Jagielskim) [w:] Prawo administracyjne, M. Wierzbowski (red.), LexisNexis 2013 (wyd. 11), ss. 528-548 (mój wkład: 50%) – rozdział jest publikowany w zmienionej i uzupełnionej wersji w kolejnych wydaniach podręcznika tj. 
   - rozdz. XX – 2, Wolters Kluwer 2015 (wyd. 12 zmienione i uzupełnione), s. 551-572 
   - rozdz. XX – 2, Wolters Kluwer 2017 (wyd. 13 zmienione i uzupełnione), s. 584-607 
  28. Wolność gospodarcza pracodawców a odpowiedzialność za dyskryminację w miejscu pracy [w:] Biznes a prawa człowieka. Współczesny stan dyskusji, A. Ploszka (red.) Warszawa 2017, s. 56-60 
  29. Die Elternschaft der homosexuellen Personen in Polen (razem z P. Marciszem) [w:] “Sexuelle Orientierung” als Diskriminierungsgrund: Regulungsbedarf in Deutschland und Polen?, C. D. Classen, D. Richter, B. Łukańko (red.), Mohr Siebeck 2016, s. 257-268 
  30. Wprowadzenie (razem z J. Jagurą) [w:] Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów, D. Pudzianowska, J. Jagura (red.), Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2016, s. 15-18 
  31. Rozdział I Niepełnosprawność (razem z A. Bodnarem, M. Arczewską, M. Balickim, J. Jagurą, E. Petryną, K. Wiśniewskim) [w:] Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów, D. Pudzianowska, J. Jagura (red.), Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2016, s. 23-52 
  32. Rozdział II Wykluczenie społeczne i ubóstwo (razem z M. Arczewską, J. Jagurą, E. Petryną, A. Bendarek) [w:] Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów, D. Pudzianowska, J. Jagura (red.), Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2016, s. 53-70 
  33. Rozdział III Wiek (razem z J. Jagurą, E. Petryną, M. Balickim) [w:] Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów, D. Pudzianowska, J. Jagura (red.), Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2016, s. 71-96 
  34. Rozdział IV Rasa, pochodzenie etniczne, narodowe oraz wyznanie (razem z M. Bilewiczem, J. Jagurą, E. Petryną, P. Kaczorem) [w:] Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów, D. Pudzianowska, J. Jagura (red.), Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2016, s. 97-114 
  35. Rozdział V Płeć (razem z J. Jagurą, R. Durdą, A. Bodnarem, K. Karsznickim, E. Petryną) [w:] Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów, D. Pudzianowska, J. Jagura (red.), Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2016, s. 115-134 
  36. Rozdział VI Orientacja seksualna i tożsamość płciowa (razem z A. Bodnarem, J. Jagurą, K. Śmiszkiem) [w:] Równe traktowanie uczestników postępowań. Przewodnik dla sędziów i prokuratorów, D. Pudzianowska, J. Jagura (red.), Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa 2016, s. 135-150 
  37. Dostęp do informacji publicznej (rozdz. XVIII) [w:] Prawo administracyjne, M. Wierzbowski (red.), LexisNexis 2013 (wyd. 11) s. 496-507 – rozdział jest publikowany w zmienionej i uzupełnionej wersji w kolejnych wydaniach podręcznika tj. 
   - rozdz. XVIII,  Wolters Kluwer 2015 (wyd. 12 zmienione i uzupełnione), s. 499-510
   - rozdz. XVIII,  Wolters Kluwer 2017 (wyd. 13 zmienione i uzupełnione), s. 534-543
  38. Citizenship [w:] Culture and Human Rights: The Wroclaw Commentaries,  A. J. Wiesand, K. Chainoglou, A. Śledzińska-Simon (red.), De Gruyter, 2016, s. 111-113

  Raporty i inne opracowania badawcze 

  1. Naturalisation procedures for immigrants. Poland, RSCAS/EUDO-CIT-NP 2013/31, EUCITAC – European Union Democracy Observatory on Citizenship, Robert Schuman Centre of the European University Institute in Florence, March 2013, ss. 11  (http://globalcit.eu)
  2. Access to electoral rights. Poland (razem z P. Korcem), RSCAS/EUDO-CIT-ER 2013/17, EUDO Citizenship Observatory, Robert Schuman Centre of the European University Institute in Florence, July 2013, ss. 13 (http://globalcit.eu)
  3. Report on political participation of mobile EU citizens: Poland (razem z P. Korcem), RSCAS/GLOBALCIT-PP 2018/09, October 2018, ss. 29 (http://globalcit.eu)
  4. Report on Citizenship Law (razem z A. Górny), EUDO Citizenship Observatory RSCAS/EUDO-CIT-CR 2013/26 (wersja poprawiona i zaktualizowna) http://globalcit.eu , ss. 22 
  5. Ending childhood statelessness. A study on Poland (razem z M. Szczepanik), working paper 03/15, European Network on Statelessness, 2015, ss. 16 
  6. Poland - Migrants and their Descendants: Social Inclusion and Participation in Society (razem z M. Szczepanik), study commissioned by the European Union Agency for Fundamental Rights (FRA), 2015, ss. 73  
  7. Combating sexual orientation discrimination in the European Union (razem z K. Śmiszkiem), prof. Ch. Tobler (red.), Publications Office of the European. Union, Luxembourg 2015, ss. 100 
  8. Definitions of the main legal notions in the field of labour migration and irregular migration, CARIM-East working paper, European University Institute, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, Consortium for Applied Research on International Migration, ss. 7

  Publikacje popularnonaukowe (przykładowe):

  1. A new citizenship law is due to replace Poland’s law of 1962 – wpis na stronie projektu badawczego GLOBALCIT, 25 stycznia 2012 r.; tekst dostępny na stronie: http://globalcit.eu/a-new-citizenship-law-is-due-to-replace-polands-law-of-1962/
  2. New Polish nationality law under constitutional review – wpis na stronie projektu badawczego GLOBALCIT, 17 stycznia 2012 r.; tekst dostępny na stronie:  http://globalcit.eu/poland/ 
  3. Polskie państwo naruszyło prawa człowieka emigrantów marcowych przez skazywanie ich na status bezpaństwowców, portal archiwumosiatynskiego.pl, 12 marca 2018 r.
  4. Dyskryminacja w klubach piłkarskich. Równać do Niemców, Gazeta Wyborcza, 22 sierpnia 2013 r.