Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

XXIII edy­cja konkursu na najlep­sze prace mag­is­ter­skie i dok­torskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej

Instytut Pracy i Spraw Socjalnych rozpoczął XXIII edycję konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej. Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania studentów szkół wyższych oraz doktorantów problemami pracy i polityki społecznej i rozpowszechnianie wiedzy w tych obszarach, a także ujawnianie talentów.

Konkursem objęte są prace mag­is­ter­skie i dok­torskie zakońc­zone w roku kalen­dar­zowym 2020 i 2021, pode­j­mu­jące prob­lematykę pracy i poli­tyki społecznej. Za pracę zakońc­zoną uważa się pracę obro­nioną, na pod­stawie której został nadany tytuł mag­is­tra lub stopień dok­tora. Przed­miotem konkursu są prace przy­go­towane w ramach studiów dzi­en­nych, wiec­zorowych i zaocznych. Przyj­mowane są prace napisane w językach pol­skim lub ang­iel­skim. Najlep­sze prace w obrę­bie dwóch kat­e­gorii (prac mag­is­ter­s­kich i prac dok­tors­kich) pre­miowane są nagrodami.

Zgłosze­nie do konkursu powinno być doko­nane w ter­minie do 8 października 2021 r. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie IPiSS: https://www.ipiss.com.pl/?konkurs-mgr-i-dr=edycja-xxiii