Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

V Edycja Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej RP za najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego

Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej ogłasza V Edycję Konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę magisterską  z zakresu prawa sądowego.

Celem Konkursu jest stymulowanie rozwoju polskiej nauki w zakresie prawa sądowego oraz uczczenie pamięci Stanisława Bukowieckiego.

Do udziału w V Edycji Konkursu zaproszeni są autorzy prac magisterskich napisanych w języku polskim albo angielskim, na podstawie których nie wcześniej niż 31 maja 2019 roku i nie później niż 31 sierpnia 2021 roku nadano w Rzeczypospolitej Polskiej tytuł zawodowy magistra w zakresie nauk prawnych.

Prace konkursowe mogą być zgłaszane przez autorów, a także przez promotorów, przedstawicieli władz uczelni bądź jednostek naukowych, po ich upoważnieniu przez autora.

 

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać:

1) pracę w jednym egzemplarzu w wersji papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej;

2) streszczenie pracy;

3) formularz zgłoszeniowy wraz z innymi dokumentami wskazanymi w załączniku nr 2 do regulaminu;

4) kopię dokumentu potwierdzającego nadanie w oparciu o tę pracę tytułu zawodowego magistra;

5) pozytywną opinię o pracy zawierającą rekomendację do udziału w konkursie podpisaną przez promotora;

6) życiorys zawierający informacje o wykształceniu, przebiegu kariery zawodowej oraz osiągnięciach naukowych autora (w formie standardowego CV).

Na stronie konkursu znajduje się regulamin oraz załączniki niezbędne do przygotowania zgłoszenia. 

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 sierpnia 2021 roku na adres Urząd Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Hoża 76/78, 00-682 Warszawa, z dopiskiem Konkurs o nagrodę Prezesa PGRP.

 

Autorom najlepszych prac magisterskich Kapituła Konkursowa może przyznać:

  • za 1. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 4.000 zł brutto,
  • za 2. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 3.000 zł brutto,
  • za 3. miejsce – nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł brutto.

Kapituła może przyznać także nagrodę w postaci płatnego stażu z wynagrodzeniem, jak również wyróżnienia.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w grudniu 2021 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu dostępne są w ogłoszeniu pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/prokuratoria/v-edycja-konkursu-o-nagrode-prezesa-prokuratorii-generalnej-rzeczypospolitej-polskiej-za-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-prawa-sadowego

W razie pytań i wątpliwości związanych z Konkursem prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej z Sekretarzem Kapituły konkursowej: kacper.cholody@prokuratoria.gov.pl.

 

#konkurs