Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Prof. Marcin Wiącek wybrany nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Prof. Marcin Wiącek, pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji oraz Kierownik Zakładu Praw Człowieka WPiA UW, został wybrany nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. 21 lipca 2021 Senat potwierdził wcześniejszą decyzję Sejmu RP dotyczącą kandydatury prof. Wiącka na stanowisko RPO. Prof. Marcin Wiącek obejmie stanowisko po złożeniu ślubowania.

Prof. UW dr hab. Marcin Wiącek jest pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji UW. W latach 2009–2017 był zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego WPiA UW. W 2017 r. został powołany na stanowisko Kierownika Zakładu Praw Człowieka WPiA UW. Jest również członkiem Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain, działającym na WPiA UW, a także członkiem Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Prawne i Rady Dydaktycznej WPiA UW.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW oraz Centrum Prawa Amerykańskiego (2006 r.). W 2009 r. obronił, pod kierunkiem prof. Janusza Trzcińskiego, doktorat dotyczący pytania prawnego sądu do Trybunału Konstytucyjnego. W 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie kolokwium habilitacyjnego i rozprawy poświęconej dopuszczalności stosowania przez sądy i TK regulacji konstytucyjnych w sprawach wywodzących się z okresu powojennego.

W latach 2003–2007 był pracownikiem Trybunału Konstytucyjnego. Od 2007 r. jest zatrudniony w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W latach 2014–2018 był członkiem Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. W latach 2014-2016 był kierownikiem aplikacji legislacyjnej prowadzonej przez Rządowe Centrum Legislacji. Jest również członkiem Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Autor wielu publikacji naukowych dotyczących w szczególności prawa konstytucyjnego, sądownictwa konstytucyjnego, sądownictwa administracyjnego oraz ochrony praw człowieka.