Przeskocz do treści

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Nabór na warsztaty „Planowanie przestrzenne w praktyce. Perspektywa urbanistyczna i prawna.”

Po sukcesie ubiegłorocznych zajęć łączących prawo i urbanistykę pt. „Tworzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Perspektywa urbanistyczna i prawna. Warsztaty” w tym roku unikalne umiejętności praktyczne pożądane na rynku pracy i umożliwiające zmianę świata wokół siebie, będzie można osiągnąć na realizowanych w podobnej formule warsztatach:

Planowanie przestrzenne w praktyce. Perspektywa urbanistyczna i prawna.

Prowadzący zajęcia: dr Aleksander Jakubowski (WPiA UW, Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego) oraz dr inż. Monika Pękalska (WGiSR UW, Katedra Geografii Regionalnej
i Politycznej).

Limit miejsc dla studentów prawa: 10 miejsc.
Zajęcia są dedykowane studentom IV i V roku kierunku „Prawo” oraz ostatnich lat studiów na kierunku „Administracja”.
Osoby zainteresowane powinny wysłać swoje CV mailowo na adres: ajakubowski@uw.edu.pl
W treści maila należy przedstawić motywację uczestnictwa w zajęciach.
Termin na przesłanie CV: 16 stycznia 2023 r. włącznie.

Termin zajęć:wtorki: 16:45 - 19:15 (semestr letni), z tygodniową przerwą co ok. dwa tygodnie.
Miejsce zajęć: sala nr 108 w pałacu Czetwertyńskich (WGiSR - kampus centralny) oraz siedziba partnera zewnętrznego (pracowni planistycznej) i wyjazdy terenowe.
Liczba punktów: 6 ECTS.
Link: https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=2200-1I105

Każdy ze studentów, którzy ukończą warsztaty, otrzyma nie tylko ocenę, ale także zaświadczenie potwierdzające nabycia wiedzy i umiejętności z zakresu planowania przestrzennego. Najzdolniejsi uczestnicy zajęć otrzymają nagrody.

Zajęcia umożliwiają wzajemne poznanie się studentów prawa (WPiA) oraz gospodarki przestrzennej (WGiSR).

Warsztaty składają się z trzech etapów. W pierwszym, początkowym, uczestnik pozna zakres wykonywanych zadań planistycznych, wykorzystywane narzędzia pracy, relacje jednostka komercyjna-samorząd, współpracę ze specjalistami z różnych dziedzin, organizację pracy, role urbanista/prawnika w systemie planowania przestrzennego – niezbędne umiejętności i kompetencje do pracy w jednostce planistycznej.

Następnie, w drugim etapie, przedstawiona zostanie problematyka zadań planistycznych do wyboru do opracowania przez uczestników w trakcie warsztatów – studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzje o warunkach zabudowy, uchwała lokalizacyjna ze specustawy mieszkaniowej.

W trzecim etapie zajęcia podzielone są na 4 moduły. Każdy moduł składa się z wykładu/dyskusji dotyczącej poszczególnych dokumentów/opracowań planistycznych (na zasadzie studium przypadku) oraz pracy warsztatowej każdej z grup nad powierzonym zadaniem planistycznym tj. opracowaniem elementów związanych ze studium, planem miejscowym, decyzją o warunkach zabudowy czy uchwałą lokalizacyjną.

Prace planistyczne są prowadzone pod opieką tutorów zarówno z Uniwersytetu Warszawskiego (profesorowie), jak i zewnętrznych (z jednostki planistycznej).

Przedmiot jest realizowany w ramach Programu zintegrowanego działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego PO WER, ścieżka 3.5.