Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Warszawski

Nabór do Kliniki Prawa na rok akademicki 2020/21

Rozpoczynamy nabór studentów do Kliniki w roku akademickim 2020/2021. Zajęcia te mają charakter fakultatywny i są zaliczane do grupy C (8 pkt ECTS).

Celem zajęć w „KLINICE PRAWA” jest stworzenie studentom możliwości poznania prawa od strony praktycznej i nabycia podstawowych umiejętności w zakresie udzielania porad prawnych. Klientami Kliniki są osoby niezamożne, nie mające wystarczających środków na skorzystanie z odpłatnych porad prawnych.

W roku akademickim 2020/2021 „Klinika Prawa” przewiduje prowadzenie działalności w następujących sekcjach:

 1. Sekcja prawa pracy – dr hab. Małgorzata Barzycka-Banaszczyk
 2. Sekcja prawa cywilnego – dr hab. Zbigniew Banaszczyk
 3. Sekcja prawa cywilnego – dr hab. Maria Boratyńska
 4. Sekcja prawa karnego ”ofiary przemocy i dyskryminacji” – dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak
 5. Sekcja prawa karnego „tymczasowo aresztowani” – doc. dr Piotr Kładoczny
 6. Sekcja praw człowieka „uchodźcy” – dr Katarzyna Kowalska
 7. Sekcja prawa medycznego „cywilna” – dr hab. Maria Boratyńska
 8. Sekcja prawa medycznego „karna i odpowiedzialność zawodowa” – dr Katarzyna Syroka-Marczewska
 9. Sekcja sądownictwa międzynarodowego – dr hab. Barbara Namysłowska-Gabrysiak
 10. Sekcja prawa karnego „redukcja szkód” – dr Katarzyna Kowalska
 11. Sekcja prawa administracyjnego – prof. dr hab. Jacek Jagielski, dr Katarzyna Syroka-Marczewska
 12. Sekcja prawa karnego ”niewinność” – doc. dr Piotr Kładoczny

WARUNKI:

 1. W zajęciach będą mogli brać udział studenci III, IV i V roku Prawa, zainteresowani prawem karnym, prawem cywilnym, prawem pracy, prawem administracyjnym, a także dziedzinami pokrewnymi, odznaczający się dobrymi wynikami egzaminacyjnymi z wymienionych wyżej przedmiotów, posiadający zaliczenia z konwersatoriów i wykładów specjalizacyjnych, bloków z wybranej problematyki.
 2. Przewidujemy około 120 osobową grupę studentów uczestniczących w zajęciach z „Kliniki Prawa”.
 3. Zajęcia te prowadzone są przez cały rok akademicki. W skład zajęć wchodzą wykłady ogólno- kliniczne dla całej grupy, cotygodniowe seminaria prowadzone w sekcjach, uczestnictwo w rozprawach sądowych, konsultacje praktyczne z koordynatorem (w konkretnych sprawach), dyżury podczas których studenci będą udzielać porad prawnych z zakresu wybranej dziedziny.
 4. Seminaria ogólno-kliniczne odbywają się zawsze w środy o godz. 15. 00 do 16.30.
  Terminy seminariów w sekcjach podamy w późniejszym terminie.
 5. Podstawą zaliczenia zajęć jest obecność na wykładach i seminariach oraz ocena pracy studenta przez koordynatora w zakresie udzielania porad prawnych. Istnieje możliwość złożenia egzaminu , na którego wynik składać się będzie zaliczenie zajęć na ocenę b. dobrą oraz wykazanie się znajomością przepisów związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną i etyką zawodów prawniczych.

WSZYSCY ZAINTERESOWANI proszeni są o złożenie tylko on line CV i listu motywacyjnego w terminie do 31.05.2020 r., na adres: klinika@wpia.uw.edu.pl z dopiskiem „Nabór do Kliniki Prawa”. List motywacyjny powinien wskazywać powody wyboru określonej sekcji Kliniki Prawa, otrzymane oceny i zaliczenia z przedmiotów związanych z wybraną sekcją, średnią ocen ze studiów, znajomość języków obcych (u studentów aplikujących do sekcji uchodźców mile widziana znajomość jęz. rosyjskiego i innych jęz. obcych), doświadczenia we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz główne zainteresowania.

W liście motywacyjnym prosimy podać telefoniczny numer kontaktowy oraz adres mailowy.