Wybitni Profesorowie i Absolwenci Wydziału Prawa i Administracji UW

gersdorfprof. Małgorzata Gersdorf – I Prezes Sądu Najwyższego

Od chwili ukończenia studiów prawniczych w 1975 r. zatrudniona jest na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy akademickiej od 30 lat prowadzi seminaria magisterskie, wykład kursowy i wykłady monograficzne na Wydziale Prawa i Administracji UW. Autorka 215 publikacji naukowych (7 monografii naukowych, kilku komentarzy w tym Komentarza do Kodeksu Pracy, który ma kilkanaście wydań oraz glos). Autorka kilkudziesięciu prac popularnonaukowych i esejów prawniczych.

erecinskiprof. Tadeusz Ereciński – Prezes Sądu Najwyższego

Po studiach na Wydziale Prawa zatrudniony został od 1 października 1968 r. w Zakładzie Postępowania Cywilnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Dorobek naukowy prof. Tadeusza Erecińskiego obejmuje ponad 200 publikacji z zakresu postępowania cywilnego, organizacji wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa polubownego i socjologii prawa, w tym: 7 książek, ponad 100 rozpraw i artykułów, części prac zbiorowych (kilkanaście w językach obcych) oraz liczne glosy do orzeczeń Sądu Najwyższego.

pietrzykowskiprof. Krzysztof Pietrzykowski – sędzia Sądu Najwyższego

Profesor nauk prawnych, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Sędzia Sądu Najwyższego. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i spółdzielczego.

wp_hanna_gronkiewicz_waltz_a_hulimka3_600prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz – Prezydent Miasta st. Warszawy

W 1975 ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją publiczne prawo gospodarcze. Prezes Narodowego Banku Polskiego w latach 1992–2001, przewodnicząca Rady Polityki Pieniężnej w latach 1998–2001, wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju w latach 2001–2004 oraz od 2 grudnia 2006 prezydent miasta stołecznego Warszawy.

imagesprof. Elżbieta Chojna-Duch – członek Rady Polityki Pieniężnej

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1974 do 1999 była adiunktem na tym wydziale, następnie została profesorem w Katedrze Prawa Finansowego. W 1991 została wykładowcą w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW, w latach 2005–2007 pełniła funkcję dyrektora tej jednostki. Od 1994 do 1995 i od 2007 do 2010 pełniła rolę wiceministra finansów, od 2010 członkini Rady Polityki Pieniężnej.

IMG_0117prof. Marek Zubik – sędzia Trybunału Konstytucyjnego

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 1997 r. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie WPiA UW, gdzie w 2006 objął stanowisko kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego. W latach 1998–2002 był ekspertem Biura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu.  Od listopada 2007 do lipca 2010 był zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich. 26 listopada 2010 Sejm wybrał go na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jest autorem, współautorem lub redaktorem około 150 publikacji naukowych.

prof-zw-dr-hab-marek-safjanprof. Marek Safjan – sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE

W 1971 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w zakresie prawa cywilnego i prawa medycznego. Opublikował około 200 prac naukowych. W 1997 został wybrany w skład Trybunału Konstytucyjnego, a w styczniu 1998 prezydent RP Aleksander Kwaśniewski powołał go na stanowisko prezesa Trybunału Konstytucyjnego. W lutym 2009 został nominowany do objęcia stanowiska polskiego sędziego w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości.

25._otwarcie2dr hab. Michał Królikowski – wiceminister sprawiedliwości

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę naukową podjął w Katedrze Prawa Karnego Porównawczego na stanowisku adiunkta. Pracował jako visiting fellow w Cardiff Law School oraz na wydziałach prawa na University of Stirling oraz na Uniwersytecie w Salzburgu. W 2006 został dyrektorem Biura Analiz Sejmowych w Kancelarii Sejmu. 14 grudnia 2011 powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

karol_karski_550dr hab. Karol Karski – poseł do Parlamentu Europejskiego

W 1990 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz w 1991 studia w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W 1990 został pracownikiem naukowym Instytutu Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji UW, w marcu 2013 objął funkcje kierownika Zakładu Międzynarodowego Prawa Publicznego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa międzynarodowego i europejskiego. W 2014 uzyskał mandat posła do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.

MG_1713prof. Tomasz Giaro – Laureat Nagrody FNP

Od 1972 jest pracownikiem Wydziału Prawa i Administracji UW. W latach 1990–2006 Pracownik Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte (wchodzącego w skład Towarzystwa Maxa Plancka) we Frankfurcie nad Menem. Został laureatem Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych za rok 2011, przyznanej za „interdyscyplinarną analizę kategorii prawdy w doktrynach prawa od antyku do współczesności, otwierającą nowe perspektywy rozumienia prawa jako jednego z fundamentów cywilizacji europejskiej”. Od 2013 r. jest również kierownikiem nowo utworzonego Zakładu Europejskiej Tradycji Prawnej na Uniwersytecie Warszawskim.

 i02_2009_168_000_0008_001_97993prof. Lech Gardocki – sędzia SN w stanie spoczynku

W 1966 ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 4 lipca 1996 orzeka jako sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Karnej. 17 października 1998 po raz pierwszy objął urząd Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, a z dniem 18 października 2004 został powtórnie powołany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego na drugą kadencję (na okres do 18 października 2010). Jako Pierwszy Prezes SN pełnił równocześnie funkcję Przewodniczącego Trybunału Stanu. W 2010 został odznaczony przez prezydenta Bronisława Komorowskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Z dniem 3 marca 2011 przeszedł w stan spoczynku.

144510prof. Adam Zieliński

Specjalista z zakresu prawa cywilnego. Pracownik naukowy Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i członek Komitetu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. W latach 1982–1992 zajmował stanowisko sędziego i jednocześnie prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. W latach 1994–1995 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W 1996 wybrano go na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Dwukrotnie odznaczany Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1978 i 1984); otrzymał także Złoty Krzyż Zasługi (1964).

prof.-Wyrzykowski2prof. Mirosław Wyrzykowski – sędzia TK w stanie spoczynku

Profesor w Central European University w Budapeszcie. Wykładał m.in. na uniwersytetach w Paryżu, Bonn, Sydney, Konstancji i Bayreuth. W latach 1988–1990 pełnił funkcję kierownika Departamentu Konstytucyjnych Wolności i Praw w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. 2 grudnia 2001 objął stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W 2010 zakończył dziewięcioletnią kadencję. Członek Komitetu Nauk Prawnych PAN, Komitetu Bioetyki PAN oraz Collegium Invisibile. Autor licznych publikacji naukowych, w tym monografii na temat sądownictwa administracyjnego oraz pojęcia interesu publicznego, artykułów i studiów z zakresu prawa administracyjnego, konstytucyjnego i praw człowieka.

Absolwenci:

Włodzimierz Cimoszewicz – polityk, prawnik. Specjalizując się w prawie międzynarodowym publicznym. Wiceprezes Rady Ministrów oraz minister sprawiedliwości i prokurator generalny w latach 1993–1995, wicemarszałek Sejmu 1995–1996, prezes Rady Ministrów 1996–1997, minister spraw zagranicznych 2001–2005.
Stanisław Dąbrowski – sędzia Izby Cywilnej Sądu Najwyższego, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, poseł na Sejm X kadencji, w latach 2010–2014 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego i przewodniczący Trybunału Stanu.
Maria Gintowt-Jankowicz – sędzia Trybunału Konstytucyjnego, były wieloletni pracownik WPiA
Leonid Hurwicz – amerykański ekonomista polsko-żydowskiego pochodzenia, profesor emeritus Uniwersytetu Minnesota, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2007.
Lech Kaczyński – polityk i prawnik. Prezes Najwyższej Izby Kontroli w latach 1992–1995, minister sprawiedliwości i prokurator generalny w latach 2000–2001,  prezydent Warszawy w latach 2002–2005, prezydent RP 2005-2010.
Jarosław Kaczyński – prezes Rady ministrów 1996-1997
Krzysztof Kwiatkowski – polityk i urzędnik pełniący w latach 2009 – 2011 obowiązki ministra sprawiedliwości oraz prokuratora generalnego. Od 2013 prezes Najwyższej Izby Kontroli.
Andrzej Rzepliński – prawnik, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, sędzia. W roku 2007 został wybrany na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego. W 2010 powołano go na prezesa TK.
Cezary Stypułkowski – prawnik i bankowiec. Pełnił w latach 1991–2003 funkcję prezesa Banku Handlowego, następnie w latach 2003–2006 prezesa PZU oraz od 2010 prezesa BRE Banku, po zmianie nazwy − mBanku.
Teresa Torańska – dziennikarka i publicystka uhonorowana pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla rozwoju polskiego dziennikarstwa i szczególne osiągnięcia w pracy publicystycznej upowszechniającej wiedzę o najnowszej historii Polski.
Bohdan Zdziennicki – prawnik, doktor nauk prawnych, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, prezes TK w latach 2008–2010. Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa rolnego, cywilnego, administracyjnego, gospodarczego, ustroju wymiaru sprawiedliwości i teorii legislacji.