Informacje ogólne

Rada Wydziału na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego uchwaliła w czerwcu 2008 „Zasady i procedury doskonalenia procesu dydaktycznego”. Na posiedzeniu Rady Wydziału z 14 czerwca 2010 r. wprowadzone zostały zmiany oraz uchwalony został jednolity w/w tekst uchwały, która stanowi odpowiedź na wymogi znowelizowanej ustawy o szkolnictwie wyższym oraz inicjatywę JM Rektora UW.

Zaproponowane procedury pozwolą przekazywać treści nauczania w sposób lepiej odpowiadający oczekiwaniom studentów i pracodawców. Przyczynią się do dalszego podnoszenia konkurencyjności Wydziału na rynku usług edukacyjnych.

Pobierz ujednolicony tekst uchwały –„Zasady i procedury doskonalenia procesu dydaktycznego na Wydziale Prawa i Administracji UW”

Uchwała Rady Wydziału Nr 01/05/2013 z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie systemu zapewniania i doskonalenia jakości kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

Uchwała ws. Rady Interesariuszy Zewnętrznych

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany składu Wydziałowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia w zakresie przedstawicieli Samorządu Studentów WPiA UW oraz Wydziałowej Rady Doktorantów WPiA UW

BIURO ds. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
[link do strony uniwersyteckiego biura]