Ogłoszenia

Dziekan, działając na podstawie § 2 ust. 2 regulaminu podziału, finansowania, realizacji i rozliczania dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie potencjału badawczego oraz dla młodych naukowców na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ogłosił konkurs na podział dotacji na utrzymanie potencjału badawczego na 2018 r. oraz dotacji dla młodych naukowców na 2018 r.
Termin zakończenia naboru wniosków został wyznaczony na 30 kwietnia 2018 r.

Regulamin konkursu oraz formularze wniosków znajdują się w załączeniu.

Wnioski należy składać jednocześnie w wersji elektronicznej (badania@wpia.uw.edu.pl) oraz w wersji papierowej u p. Teresy Szymańczyk. Wnioski złożone tylko w jednej z tych form zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.