Ogłoszenia

Dziekan, działając na podstawie §2 ust. 2 regulaminu podziału, finansowania, realizacji i rozliczania dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie potencjału badawczego oraz dla młodych naukowców na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ogłosił konkurs na podział dotacji na utrzymanie potencjału badawczego na 2017 r. oraz dotacji dla młodych naukowców na 2017 r.

Termin zakończenia naboru wniosków został wyznaczony na 19 maja 2017 r.

Regulamin konkursu oraz formularze wniosków znajdują się odpowiednio w zakładce „Badania statutowe” i „Badania młodych naukowców”.

Wnioski należy składać jednocześnie w wersji elektronicznej (badania@wpia.uw.edu.pl) oraz w wersji papierowej u p. Teresy Szymańczyk. Wnioski złożone tylko w jednej z tych form zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.


Nabór wniosków o dofinansowanie badań na 2017 r. zostanie przeprowadzony w pierwszym półroczu 2017 r.