Badania statutowe

Regulamin podziału, finansowania, realizacji i rozliczania dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utrzymanie potencjału badawczego oraz dla młodych naukowców na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

§1

Regulamin określa zasady podziału dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (dalej MNiSW) na utrzymanie potencjału badawczego oraz zasady podziału dotacji MNiSW dla młodych naukowców zgodnie ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn.zm.).

§2

 1. Podział dotacji celowej, o której mowa w § 1, odbywa się w wewnętrznym trybie konkursowym.
 2. Konkurs raz w roku ogłasza Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ustalając termin naboru wniosków przypadający najpóźniej w drugim kwartale roku kalendarzowego, w którym ma nastąpić podział środków przyznanych przez MNiSW. Konkurs można unieważnić w przypadku, gdyby Wydział w danym roku kalendarzowym nie otrzymał dotacji MNiSW. Informacja o ogłoszeniu konkursu umieszczana jest na stronie internetowej Wydziału.

§3

 1. Wnioski o przyznanie środków na utrzymanie potencjału badawczego mogą mieć charakter indywidualny lub zespołowy oraz wyłącznie indywidualny dla młodych naukowców.
 2. Wnioski kierowane są do Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wnioski należy składać jednocześnie:
  1. w wersji elektronicznej, w formie załącznika w formacie *.doc lub *.docx na adres e-mail: badania@wpia.uw.edu.pl oraz
  2. w wersji papierowej u Pełnomocnika Dziekana ds. badań naukowych, w sposób wskazany w ogłoszeniu.
 3. Wnioski złożone na niewłaściwym formularzu, bez dochowania warunków wskazanych w ust. 2 lub złożone z przekroczeniem terminu wskazanego w ogłoszeniu zostanę pozostawione bez rozpatrzenia.

§4

 1. Wniosek o finansowanie badań naukowych z dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego może złożyć pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego mający stopień naukowy doktora habilitowanego, jeżeli Uniwersytet Warszawski jest podstawowym miejscem pracy pracownika oraz jeżeli pracownik złożył oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie go do liczby osób na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przy prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej, czyli do liczby N na potrzeby algorytmu podziału środków dotacji bazowej na działalność statutową, uwzględnianej we wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową.
 2. Wniosek o finansowanie badań naukowych z dotacji MNiSW dla młodych naukowców może złożyć osoba spełniająca następujące kryteria:
  1. w odniesieniu do młodych naukowców: jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym lub naukowym, w okresie korzystania z finansowania nie ukończyła 35. roku życia, Uniwersytet Warszawski jest jej podstawowym miejscem pracy oraz złożyła oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie jej do liczby osób na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego przy prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej, czyli do liczby N na potrzeby algorytmu podziału środków dotacji bazowej na działalność statutową, uwzględnianej we wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową,
  2. w odniesieniu do doktorantów: jest doktorantem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, w okresie korzystania z finansowania nie ukończyła 35. roku życia.
 3. Dopuszcza się złożenie tylko jednego wniosku w jednym konkursie przez tego samego kierownika projektu. Złożenie wniosku w konkursie na podział dotacji MNiSW na utrzymanie potencjału badawczego wyklucza możliwość złożenia przez tego samego pracownika w tym samym roku wniosku w konkursie na podział dotacji MNiSW dla młodych naukowców.
 4. Członków zespołu badawczego wyznacza kierownik projektu.
 5. Złożenie wniosku w kolejnym konkursie możliwe jest jedynie, jeżeli zakończony wcześniej projekt badawczy został prawidłowo rozliczony i złożono sprawozdanie z jego realizacji. Nie wyklucza to możliwości złożenia wniosku w konkursie ogłoszonym w terminie, kiedy realizowany jest projekt dofinansowany w ramach wcześniejszego konkursu.
 6. Przedmiotem wniosku może być jedynie oryginalny projekt badawczy, nie stanowiący podstawy ubiegania się o inne środki finansowe.

§5

 1. Wniosek o finansowanie projektu badawczego z dotacji MNiSW jest sporządzany na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu (w przypadku dotacji na utrzymanie potencjału badawczego: załącznik nr 1; w przypadku dotacji na badania młodych naukowców: załącznik nr 2).
 2. W części opisowej wniosek powinien zawierać:
  1. wyraźne wskazanie tematu badań,
  2. opis celu planowanych badań i hipotez badawczych,
  3. syntetyczny opis planowanych zadań badawczych,
  4. informacje o formach upowszechniania lub wykorzystania osiągniętych wyników,
  5. harmonogram badań,
  6. wskazanie kwoty dofinansowania wraz z wyszczególnieniem jej przeznaczenia.
 3. Wniosek składany przez młodego naukowca powinien dodatkowo zawierać:
  1. wskazanie daty zakończenia (zgodnie z planem nauczania) studiów doktoranckich albo daty zakończenia (w przypadku adiunktów) obecnego zatrudnienia na Uniwersytecie Warszawskim,
  2. wskazanie tematu rozprawy doktorskiej.
 4. Wniosek doktoranta powinien zawiera opinię opiekuna naukowego na temat projektu badawczego będącego przedmiotem wniosku oraz o postępach prac nad dysertacją doktorską.
 5. Wniosek składany przez młodego naukowca niebędącego doktorantem powinien zawierać opinię kierownika zakładu lub katedry, w której zatrudniony jest młody naukowiec. W opinii należy wskazać zasadność proponowanych badań oraz ocenić osiągnięcia naukowe młodego naukowca.
 6. Pełnomocnik Dziekana ds. badań naukowych sprawdza kompletność wniosku i może wezwać wnioskodawcę do jego uzupełnienia.

§6

Ze środków z dotacji MNiSW można finansować wydatki uzasadnione, niezbędne, bezpośrednio związane z realizowanym projektem zgodnie z art. 18 ustawy o zasadach finansowania nauki:

 1. wydatkowanie środków musi być każdorazowo poprzedzone złożeniem wniosku do Prodziekana ds. finansowych zgodnie z kosztorysem projektu;
 2. środki mogą być wydatkowane wyłącznie z zachowaniem procedur zamówień publicznych;
 3. w przypadku projektów wydawniczych, wykonawca projektu zobowiązany jest do umieszczenia w publikacji informacji odpowiednio: „dofinansowano z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego” lub „dofinansowano z dotacji na prowadzenie badań naukowych przez młodych naukowców na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego”.

§7

 1. Okres wykorzystania środków nie powinien trwać dłużej niż do końca października w roku następnym po roku, w którym wydano decyzję o zakwalifikowaniu projektu do finansowania.
 2. Doktoranci ostatniego roku studiów mogą składać projekty, których ostateczny termin realizacji upływa z dniem planowanego ukończenia studiów doktoranckich. Ukończenie studiów lub skreślenie z listy doktorantów jest jednoznaczne z zaprzestaniem finansowania projektu badawczego.
 3. Nie przewiduje się możliwości przedłużenia realizacji oraz finansowania projektu na kolejne okresy.

§8

Oceny projektów badawczych oraz podziału środków z dotacji celowej MNiSW dokonuje Wydziałowa Komisja ds. Badań Naukowych, dalej jako „Komisja”.

§9

 1. Komisja dokonuje oceny wniosków na podstawie następujących kryteriów (załącznik nr 3 – karta oceny wniosku):
  1. wartość naukowa projektu (oryginalność celu i hipotez, poprawność postawionego problemu) oraz realna możliwość wykonania projektu w planowanym terminie – ocena: od 0 do 10 pkt;
  2. trafność wyboru metod i narzędzi badawczych – ocena: od 0 do 5 pkt;
  3. znaczenie przewidywanych wyników projektu dla rozwoju naukowego kierownika projektu oraz – w przypadku dotacji na utrzymanie potencjału badawczego – członków jego zespołu – ocena: od 0 do 5 pkt;
  4. aktywność naukowa kierownika projektu oraz – w przypadku dotacji na utrzymanie potencjału badawczego – członków zespołu – ocena: od 0 do 5 pkt;
 2. Ranking wniosków przyjętych do finansowania ustala się na podstawie uzyskanej liczby punktów. Finansowanie otrzymują wnioski z najwyższą liczbą punktów, aż do wyczerpania całości środków przeznaczonych na konkurs. Komisja może przyznać wnioskodawcy finansowanie w wysokości niższej niż wskazana we wniosku.
 3. Po uzyskaniu pozytywnej oceny Komisji i zakwalifikowaniu do finansowania wnioski są zatwierdzane przez Dziekana. Dziekan, uwzględniając wysokość dotacji celowej, może zmienić wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych projektów.
 4. Dziekan lub upoważniony przez niego prodziekan właściwy do spraw badań naukowych wydaje decyzję i zawiadamia na piśmie wnioskodawcę o pozytywnej bądź negatywnej kwalifikacji wniosku o finansowanie projektu badawczego.

§10

Projekt badawczy powinien być realizowany zgodnie z harmonogramem badań ujętych we wniosku.

§11

Dokonanie zmiany w trakcie realizacji projektu badawczego, dotyczącej zakresu wykonywanych badań oraz środków finansowych przeznaczonych na projekt, wymaga zgody Dziekana.

§12

Wnioskodawca projektu badawczego ponosi odpowiedzialność za terminową i właściwą realizację badań zawartych we wniosku.

§13

 1. W terminie do 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym rozpoczęto realizację projektu, wykonawca zobowiązany jest złożyć sprawozdanie cząstkowe z jego realizacji (załącznik nr 4).
 2. W terminie 30 dni od daty zakończenia projektu, jednak nie później niż do 30 listopada roku kalendarzowego przypadającego po roku, w którym przyznano dofinansowanie wykonawca jest zobowiązany rozliczyć przyznane mu w ramach dotacji środki finansowe oraz złożyć sprawozdanie z zakończonych badań (załącznik nr 4).
 3. Niezłożenie w terminie sprawozdania z zakończonych badań wyklucza możliwość ubiegania się o środki z dotacji w roku następnym.
 4. Sprawozdanie należy złożyć jednocześnie:
  1. w wersji elektronicznej, w formie załącznika w formacie *.doc lub *.docx na adres e-mail: badania@wpia.uw.edu.pl oraz
  2. w wersji papierowej u Pełnomocnika Dziekana ds. badań naukowych, w sposób wskazany w decyzji o przyznaniu środków na badania.

§14

Sprawozdanie z badań stanowi udokumentowany (zgodny z zatwierdzonym wnioskiem):

 1. opis merytoryczny – rezultaty badań wyszczególnionych w harmonogramie,
 2. opis osiągnięć opublikowanych wraz z dołączonymi kopiami publikacji powstałych w ramach projektu,
 3. opis innych form upowszechniania lub wykorzystania wyników prac.

§15

 1. Oceny sprawozdania z realizacji projektu dokonuje Komisja.
 2. Przedmiotem oceny Komisji są:
  1. sprawozdanie z badań;
  2. dorobek w zakresie publikacji upowszechniających wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu.

§16

Regulamin wchodzi w życie z dniem …


Wniosek

Karta Oceny

Sprawozdanie