Centrum Prawa Włoskiego

Szkoła Prawa Włoskiego i Europejskiego

Kierownik:

Dott. Roberto Privitera

tel. kom.: +48 503 043 034
e-mail : robertoprivitera@wp.pl


O Szkole:

Szkoła Prawa Włoskiego i Europejskiego została utworzona wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Prawa Università degli Studi di Catania. Jest to kurs akademicki, którego głównym celem jest zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na prawników znających (oprócz prawa polskiego) podstawowe zasady włoskiego systemu prawnego oraz włoski język prawniczy. Szczególny nacisk w programie kursu położono na unormowania włoskiego i unijnego ustawodawstwa w zakresie obrotu gospodarczego.

Poniżej do pobrania prezentacja dotycząca dotychczasowej działalności Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego.

Od roku akademickiego 2015/2016 Szkoła Prawa Włoskiego i Europejskiego działa w ramach studiów Master di I livello in Diritto italiano (odpowiadających polskim studiom podyplomowym) prowadzonych przez Wydział Prawa Università degli Studi di Catania we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Rekrutacja:

Kurs Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego pomyślany jest przede wszystkim dla prawników oraz italianistów. Uczestnikami kursu mogą być zarówno studenci jak i absolwenci uczelni wyższych.

Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 trwa do 30 września 2018 (lub do wcześniejszego wyczerpania miejsc).

Zasady przyjęcia:

  • rozmowa kwalifikacyjna z kierownikiem Szkoły
  • kolejność zgłoszeń.

Wymagane dokumenty (w języku polskim):

Warunkiem uruchomienia kursu Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego w roku akademickim 2018/2019 jest dokonanie – przez co najmniej 5 słuchaczy – zapisu na studia Master di I livello in Diritto italiano.


Opłaty:

Czesne za uczestnictwo w kursie Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego w roku akademickim 2018/2019 wynosi 2200 zł.

Uczestnicy realizujący program studiów Master di I livello in Diritto italiano zobowiązani są również do uiszczenia opłat administracyjnych na rzecz Wydziału Prawa Università degli Studi di Catania. Zasady wnoszenia oraz wysokość opłat wskazano w opisie studiów zamieszczonym poniżej.


Wykładowcy:

Zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku włoskim przez profesorów wydziałów prawa

Università degli Studi di Catania oraz Università Cattolica di Milano.


Czas trwania:

Zajęcia szkoły trwają od października 2018 do lutego 2019. Wszystkie zajęcia odbywają się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Warunki ukończenia:

 Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w zajęciach oraz zaliczenie 7 z 8 egzaminów przewidzianych programem kursu.

Ocenę końcową kursu stanowi średnia ocen z każdego przedmiotu, wystawionych przez prowadzących zajęcia (przy uwzględnieniu współczynników korygujących: aktywności słuchacza oraz liczby zaliczonych przedmiotów).


Uzyskiwany dokument:

Świadectwo ukończenia kursu – Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego wydawane wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Prawa Università degli Studi di Catania.


Master di I livello in Diritto italiano:

 Od roku akademickiego 2015/2016 uczestnicy Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego legitymujący się co najmniej dyplomem ukończenia studiów I stopnia (licencjackich) mogą  uczęszczać na zajęcia Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego w ramach studiów Master di I livello in Diritto italiano (odpowiadających polskim studiom podyplomowym) prowadzonych przez Wydział Prawa Università degli Studi di Catania we współpracy z Wydziałem Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.


Master di I livello in Diritto italiano trwa dwa semestry:

I semestr: październik 2018 – luty 2019

zajęcia Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego odbywające się na Wydziale Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego;

II semestr: (wedle wyboru) marzec 2019 – maj 2019 albo październik 2019 – grudzień 2019

zajęcia ustalone przez uczestnika w porozumieniu z tutorem odbywające się na Wydziale Prawa Università degli Studi di Catania.

Słuchacze, którzy będą uczęszczali na zajęcia w obu semestrach oraz zaliczą wszystkie kursy wymagane programem studiów otrzymają dyplom ukończenia studiów Master di I livello in Diritto italiano wydawany przez Wydział Prawa Università degli Studi di Catania.

Uczestnicy realizujący program studiów Master di I livello in Diritto italiano zobowiązani są do uiszczenia – ponad czesne za uczestnictwo w kursie Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego – opłat administracyjnych na rzecz Wydziału Prawa Università degli Studi di Catania (w szczególności opłaty immatrykulacyjnej oraz opłaty za wydanie dyplomu) w łącznej wysokości 359 Euro. Opłaty te wnoszone są przy dokonaniu zapisu na studia Master di I livello in Diritto italiano i zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami włoskimi nie podlegają zwrotowi w razie rezygnacji ze studiów. Opłata zwracana jest jedynie w przypadku nieuruchomienia studiów ze względu na niedostateczną liczbę zgłoszeń.

Uczestnicy realizujący program studiów Master di I livello in Diritto italiano ponoszą również  we własnym zakresie koszty podróży i pobytu we Włoszech w trakcie zajęć II semestru.

Warunkiem uruchomienia studiów Master di I livello in Diritto italiano w roku akademickim 2018/2019 jest dokonanie zapisu przez co najmniej 5 uczestników.