Podyplomowe Studium Zarządzanie Projektami Finansowanymi ze Środków Unii Europejskiej

Studia adresowane są zarówno do pracowników potencjalnych beneficjentów, instytucji systemu wdrażania, jak również osób zajmujących się lub zainteresowanych doradztwem w zakresie pozyskiwania i zarządzania środkami europejskimi. Program obejmuje zagadnienia związane z pozyskiwaniem i zarządzaniem środkami budżetu UE w różnych rodzajach projektów, jednak najwięcej miejsca poświęcono projektom inwestycyjnym (zwłaszcza infrastrukturalnym, zarówno generującym przychody, jak i pozostałym).


Czas trwania

  • dwa semestry
  • zjazdy przeciętnie dwa razy w miesiącu, przez dwa dni: sobota, niedziela, w godz. 9.00-16.30

Wykładowcy:

  • pracownicy naukowi Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
  • pracownicy naukowi Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH,
  • pracownicy urzędów administracji publicznej
  • pracownicy organizacji pozarządowych

Warunki zaliczania

W każdym semestrze trzeba zdać egzaminy z przedmiotów, z których prowadzone są wykłady, a ponadto zaliczyć konwersatoria i ćwiczenia.


Warunki ukończenia

Studium kończy się przygotowaniem zadania zaliczeniowego (przygotowanie wniosku, biznes planu, studium wykonalności)


Dokument uzyskiwany

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych