Podyplomowe Studium Zagadnień Legislacyjnych

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się opracowywaniem i opiniowaniem projektów aktów prawotwórczych, w szczególności zatrudnionych w komórkach legislacji organów państwowych i samorządu terytorialnego. Słuchaczami mogą być osoby legitymujące się dyplomem z zakresu studiów prawniczych i administracyjnych oraz innych kierunków, posiadający tytuł zawodowy magistra.


Czas trwania

  • studia są trzysemestralne,
  • obejmują łącznie 274 godziny zajęć, z czego 210 godzin przypada na wykłady, konwersatoria i ćwiczenia realizowane w semestrze I i II, a 60 godzin przeznacza się na seminaria prowadzone w II i III semestrze
  • zajęcia odbywają sie w cyklu zjazdowym – w piątki (w godzinach 15.00-20.30) i soboty (9.00-18.00), co 2 tygodnie

Program zawiera zajęcia o charakterze teoretycznym (teoria prawa, teoria legislacji, postawy ustroju RP, system źródeł prawa) oraz praktycznym (wykłady dotyczące kultury języka polskiego, zagadnienia tworzenia prawa w świetle orzecznictwa, organizacja procesu legislacyjnego w naczelnych organach państwa).


Warunki ukończenia

Wysłuchanie wszystkich wykładów, uczestnictwo w ćwiczeniach i uzyskanie z nich zaliczenia oraz przygotowanie pracy seminaryjnej, będą podstawą oceny, która będzie wpisana na świadectwie dokumentującym ukończenie studiów.


Dokument uzyskiwany

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych