Podyplomowe Studium Rzeczoznawstwa Majątkowego Pośrednictwa Obrotu Nieruchomościami i Zarządzania Nieruchomościami

Program studiów zgodny z minimalnymi wymaganiami programowymi ustalonymi przez Ministra Infrastruktury
w rozporządzeniu z dnia 7 czerwca 2010 r.


Zjazdy

piątki po południu oraz soboty i niedziele, średnio raz na dwa tygodnie.


Wykładowcy

pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni oraz wielu wybitnych specjalistów i praktyków.


Warunki ukończenia

pierwszy semestr kończy się egzaminem pisemnym, drugi semestr kończy się ustnym egzaminem dyplomowym. Przed przystąpieniem do egzaminu dyplomowego słuchacz składa pracę dyplomową.


Kandydaci

Na kierunek rzeczoznawstwo majątkowe, zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo obrotu nieruchomościami są przyjmowani absolwenci wszystkich kierunków studiów.


Dokument uzyskiwany

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych