Podyplomowe Studium Prawa Własności Intelektualnej

Studium przeznaczone jest przede wszystkim dla prawników. Mogą w nim jednak uczestniczyć także przedstawiciele innych zawodów legitymujący się dyplomem ukończenia studiów magisterskich – zwłaszcza ci, którzy w swej pracy zawodowej mają styczność z zagadnieniami własności intelektualnej (np. pracownicy producenckich firm fonograficznych lub audiowizualnych, mediów, agencji reklamowych, firm farmaceutycznych itp.) Przyjęcie słuchacza nieposiadającego wykształcenia prawniczego wymaga uzgodnienia z kierownikiem Studium.

Celem PSPWI jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą tematyką własności intelektualnej, czyli prawa autorskiego wraz z prawami pokrewnymi, prawa patentowego, znaków towarowych, skomercjalizowanych dóbr osobistych, ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Obok zasadniczych, cywilnoprawnych podstaw ochrony dóbr niematerialnych w programie Studium uwzględnione zostały także prawnokarne i podatkowe aspekty własności intelektualnej. Kilkanaście godzin wykładów poświęcono postępowaniom związanym z powstawaniem i ochroną praw poszczególnych praw na dobrach niematerialnych, a także rozgraniczeniu postępowania przed sądami cywilnymi i postępowania administracyjnego w tej dziedzinie. Seminaria służą prezentacji problemów, szczególnie aktualnych, wynikających z ekspansji nowych technologii lub wykazujących istotne znaczenie dla praktyki sądowej.


Czas trwania

Zajęcia w ramach Studium trwają przez dwa semestry, poczynając od semestru zimowego. Odbywają się podczas weekendów (w soboty i niedziele), sześć razy w każdym semestrze. Obejmują łącznie 171 godzin.


Wykładowcy

Zajęcia na PSPWI prowadzą wyłącznie wybitni specjaliści – profesorowie lub adiunkci Uniwersytetu Warszawskiego, profesor Uniwersytetu Łódzkiego oraz troje praktyków: sędzia Sądu Najwyższego, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz kierownik zespołu w Ministerstwie Finansów.


Warunki ukończenia

  • obecność na 75% zajęć,
  • zdanie trzech egzaminów (prawo autorskie, prawo patentowe, prawo znaków towarowych)
  • zaliczenie dwóch seminariów

Dokument uzyskiwany

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych