Podyplomowe Studium Prawa Spółek

Założenia ogólne

W ostatnich latach obserwujemy bardzo intensywną działalność legislacyjną w ogóle, a w szczególności dotyczącą dziedziny prawno-gospodarczej . Jest to następstwem nie tylko postępujących zmian polityki gospodarczej państwa, ale także włączenia Polski do struktur unijnych.

Postępujące procesy legislacyjne mają na celu uwzględnienie dynamizmu zmian gospodarczych. Efektem tego są obserwowane stale większe lub mniejsze zmiany podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorców. Celem Podyplomowego Studium Prawa Spółek jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą problematyką aktualnych podstaw prawnych funkcjonowania przedsiębiorców , zwłaszcza zorganizowanych w formy spółek prawa handlowego.

Obowiązujące obecnie prawo spółek i tzw. regulacji okołospółkowych są prawem stosunkowo nowym, dość często zmienianym, trudno poddającym się prawidłowej wykładni, wielekroć różnie interpretowanym, przez co stwarzającym w praktyce wiele problemów aż do zagrożenia bezpieczeństwa obrotu prawnego włącznie. Pomoc w rozwiązywaniu konkretnych problemów praktycznych oferują, będący wykładowcami na Studium, najlepsi specjaliści – pracownicy nauki z różnych ośrodków uniwersyteckich praktykujący jednocześnie w różnych zawodach prawniczych.

Proponowana słuchaczom forma specjalizacji jest atrakcyjna także dlatego, że pozwala na uporządkowanie materii normatywnej, która w omawianej dziedzinie prawa jest w dużym stopniu rozproszona. Wystarczy wymienić przykładowo kilka podstawowych regulacji prawnych: Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Prawo upadłościowe i naprawcze, Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Prawo własności przemysłowej, Ustawa o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji, Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, itp.

Potrzeba specjalistycznych wykładów dotyczących poszczególnych zagadnień prawa spółek manifestowana była od początku obowiązywania Kodeksu spółek handlowych . Nadal zainteresowanie prawem spółek wśród polskich prawników różnych generacji jest bardzo duże. Zagadnienia te przyciągają uwagę również przedstawicieli innych profesji, głównie z racji pełnionych w spółkach ważnych funkcji – członków zarządów, rad nadzorczych. Także wspólnicy posiadający znaczne pakiety udziałowe są zainteresowani znajomością tego prawa.

Dlatego też ze wszech miar uzasadnione jest prowadzenie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego studiów podyplomowych poświęconych problematyce prawa spółek. Program Studium jest na bieżąco aktualizowany. Obejmuje w znowelizowanym kształcie przepisy Kodeksu spółek handlowych, zmiany prawa firmowego, nowe przepisy o prokurze, nowe prawo upadłościowe i naprawcze, zmiany wynikające z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, itd. W programie Studium są także uwzględnione zagadnienia prawno-karne, podatkowe i rachunkowe spółek. Materia wykładowa obejmuje również publiczny obrót papierami wartościowymi, elementy prawa pracy, prawa przemysłowego i ochrony przed nieuczciwą konkurencją, a także procedury rejestracyjne. Uwzględnione są regulacje unijne, w tym procedury tworzenia spółki europejskiej w różnych jej przejawach.

Dążenie do możliwie kompleksowego, a przy tym użytecznego praktycznie, ujęcia programu Studium spowodowało podzielenie materii wykładowej na wiele specjalistycznych wykładów, o stosunkowo dużej liczbie godzin, wygłaszanych przez wielu prowadzących. Przy opracowywaniu programu zwrócono szczególną uwagę na te zagadnienia, które w praktyce stwarzają najwięcej trudności. Dobór wykładowców, spośród najlepszej w Polsce kadry specjalistów w dziedzinie prawno-handlowej , gwarantuje najwyższy poziom prowadzonych zajęć.

Zaliczenie Studium następuje na podstawie przedstawionej przez Słuchacza pracy dyplomowej.


Czas trwania

Program Studium obejmuje dwa semestry, a w ich ramach ok. 210 godzin zajęć. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, przeciętnie raz lub dwa razy w miesiącu. Mają przede wszystkim charakter wykładów, czasami zajęć warsztatowych. Jeśli chodzi o zajęcia typu seminaryjnego, program studium na razie ich nie przewiduje, ale też nie należy wykluczyć w przyszłości takiej możliwości. Będzie to uzależnione od aktualnych potrzeb i preferencji uczestników Studium, a także od propozycji składanych kierownikowi Studium przez wykładowców lub wymagań związanych z unifikacją programu studiów podyplomowych na Uniwersytecie.


Wykładowcy

Kierownikiem Studium jest dr Małgorzata Modrzejewska, adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW, z-ca redaktora naczelnego miesięcznika prawniczego „Przegląd Prawa Handlowego”, współredagująca kwartalnik „Glosa. Prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach”, będący periodykiem orzeczniczym ściśle współpracującym z PPH.

Konsultantem programowym Studium jest prof. dr hab. Józef Okolski, kierownik Katedry Prawa Handlowego Instytutu Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW.

Potencjał kadrowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pozwala na realizację programu w większości angażując pracowników Wydziału. Wykładowcami są także przedstawiciele różnych zawodów prawniczych – pracownicy warszawskich i pozawarszawskich wyższych uczelni. Zajęcia prowadzone są przez osoby posiadające co najmniej stopień doktora nauk prawnych. Wyjątek mogą stanowić wykłady dotyczące postępowań w sprawach rejestracyjnych prowadzone przez Sędziów Sądów Rejestrowych. Studium przeznaczone jest przede wszystkim dla prawników. Wydaje się jednak, że zamykanie dostępu do niego przedstawicielom innych zawodów , legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych, byłoby niecelowe. Dlatego też, przy zachowaniu preferencji dla prawników w przyjęciu na te studia podyplomowe, przyjmuje się na nie także absolwentów innych kierunków.


Wśród wykładowców są

 • dr Paweł Błaszczyk,
 • prof. dr hab. Józef Frąckowiak,
 • mec. Marek Furtek,
 • SSO Anna Gałas,
 • dr hab. Łukasz Gasiński,
 • prof. dr hab. Małgorzata Gersdorf,
 • doc. dr Marek Grzybowski,
 • prof. dr hab. Andrzej Jakubecki,
 • dr hab. prof. UW  Jacek Jastrzębski,
 • prof. dr hab. Anna Karmańska,
 • prof. dr hab. Wojciech Katner,
 • prof. dr hab. Andrzej Kidyba,
 • dr Karolina Kocemba,
 • prof. dr hab. Wojciech Kocot,
 • dr Jacek Krauss,
 • prof. dr hab. Małgorzata Król – Bogomilska,
 • prof. dr hab. Zbigniew Kwaśniewski,
 • dr hab. Marta Litwińska-Werner,
 • doc. dr Małgorzata Modrzejewska,
 • doc. dr Jerzy Modrzejewski,
 • dr hab. Artur Nowacki,
 • dr Marcin Olechowski,
 • prof. dr hab. Adam Opalski,
 • dr hab. Konrad Osajda,
 • dr Paweł Popardowski,
 • prof. dr  hab. Wojciech Popiołek,
 • prof. dr hab. Urszula Promińska,
 • dr Michał Raczkowski,
 • prof. dr hab. Michał Romanowski,
 • prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński,
 • prof. dr hab. Andrzej Szumański,
 • dr hab. Paweł Wajda,
 • dr Cezary Wiśniewski,
 • dr Anna Zbiegień-Turzańska,
 • dr Łukasz Żelechowski

Warunki ukończenia

Wysłuchanie wszystkich wykładów. Napisanie pracy dyplomowej, z której ocena będzie wpisana na świadectwie dokumentującym ukończenie studiów.Wybór tematu pracy dyplomowej z listy przedstawionej przez Kierownika Studium. Lista tematów sporządzona zostaje w porozumieniu z wykładowcami oraz prof. dr hab. Józefem Okolskim – konsultantem programowym Studium. Praca dyplomowa powinna mieć objętość 30 – 40 stron znormalizowanego wydruku komputerowego, opatrzona spisem treści, spisem bibliograficznym i przypisami. Powinna być złożona w terminie do końca maja każdego roku, w dwu egzemplarzach : jednym w formie papierowej, drugim w formie elektronicznej (płyta CD lub DVD).


Dokument uzyskiwany

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.