Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej

Organizator:

Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Wydział Prawa i Administracji UW, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW


Kierownik:

prof. dr hab. Hanna Litwińczuk (Wydział Prawa i Administracji UW)
hanna.litwinczuk_xl@wp.pl


Adres:

Wydział Prawa i Administracji UW
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47
00-347 Warszawa
tel. (022) 55 27 200 lub (022) 55 27 203

mgr Beata Grochowska (sekretarz)
e-mail: psrf@wpia.uw.edu.pl

Sekretariat studiów czynny w poniedziałek-piątek 9:00.00-16.00


CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej w oparciu o Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i regulacje polskie oraz wiedzy na temat otoczenia prawnego działalności gospodarczej, w szczególności z zakresu prawa podatkowego, a także prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy. Studia mają na celu uzupełnienie i pogłębienie dotychczas posiadanej przez słuchaczy wiedzy prawnej i ekonomicznej o zagadnieniach z zakresu teorii rachunkowości i praktyki prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, przeprowadzania rewizji finansowej (audytu), niezbędnej do skutecznego i efektywnego usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawnej obsługi prawnej podmiotów sektora prywatnego i publicznego, wykonywania zawodu księgowego, doradcy podatkowego, audytora oraz pełnienia funkcji kierowniczych działów finansowych podmiotów o różnym statusie prawnym. Istnieje również potrzeba pogłębienia wiedzy w tym obszarze przez pracowników sektora publicznego (zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego), który przejmuje w coraz większym stopniu metody właściwe dla sektora prywatnego w procesach zarządzania sprawami publicznymi. Treści nauczania uwzględniają zagadnienia objęte egzaminem sprawdzającym kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.


SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent studiów będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu prawa bilansowego, rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF), ewidencji na potrzeby rozrachunków publiczno-prawnych, rachunku kosztów, rachunkowości grup kapitałowych, rachunkowości budżetowej, rewizji finansowej i controllingu na potrzeby rewizji finansowej, analizy wskaźnikowej, prawa handlowego, cywilnego, prawa pracy i materialnego prawa podatkowego,  zobowiązań podatkowych oraz postępowania podatkowego. Zdobyta wiedza przyczyni się w szczególności do wzrostu efektywności pracy przedstawicieli sektora publicznego, zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego.


ADRESACI STUDIÓW:

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (posiadających tytuł magistra oraz licencjat) o profilu ekonomicznym, prawniczym i administracyjnym, zainteresowanych działalnością gospodarczą związaną z usługowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz prowadzących lub zamierzających prowadzić prawno-finansową obsługę podmiotów sektora prywatnego i publicznego, zwłaszcza w  zakresie rachunkowości i podatków, w szczególności jako radca prawny, pracownik kancelarii doradztwa prawnego i podatkowego, doradca podatkowy, pracownik działu księgowego, podatkowego, rewizji finansowej (audytu) oraz dla osób aspirujących do pełnienia funkcji kierowniczych w działach finansowych podmiotów gospodarczych, zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego.


CZAS TRWANIA:

Studia trwają 2 semestry, od października 2016 r. do maja 2017 r.  (216 godzin)


ZJAZDY:

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu, w godz. 9.00 – 17.00 lub 9.00-16.00 (9 lub 8 godz.)