Podyplomowe Studia Rachunkowości i Rewizji Finansowej

Studia Podyplomowe rozpoczynają się w dniu 27.10.2018 r.


Organizator:

Wydział Nauk Ekonomicznych UW, Wydział Prawa i Administracji UW, Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW


Kierownik:

prof. dr hab. Hanna Litwińczuk (Wydział Prawa i Administracji UW)
hanna.litwinczuk_xl@wp.pl


Adres:

Wydział Prawa i Administracji UW
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 47
00-347 Warszawa
tel. (022) 55 27 200 lub (022) 55 27 203

mgr Beata Grochowska (sekretarz)
e-mail: psrf@wpia.uw.edu.pl

Sekretariat studiów czynny w poniedziałek-piątek 9:00 -15.00 w soboty zjazdowe


CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej wiedzy z zakresu rachunkowości finansowej w oparciu o regulacje polskie i Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz wiedzy na temat otoczenia prawnego działalności gospodarczej, w szczególności z zakresu prawa podatkowego, a także prawa cywilnego, handlowego i prawa pracy. Studia mają na celu uzupełnienie i pogłębienie dotychczas posiadanej przez słuchaczy wiedzy prawnej i ekonomicznej o zagadnieniach z zakresu teorii rachunkowości i praktyki prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych, przeprowadzania rewizji finansowej (audytu), niezbędnej do skutecznego i efektywnego usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, sprawnej obsługi prawnej podmiotów sektora prywatnego i publicznego, wykonywania zawodu księgowego, doradcy podatkowego, audytora oraz pełnienia funkcji kierowniczych działów finansowych podmiotów o różnym statusie prawnym. Istnieje również potrzeba pogłębienia wiedzy w tym obszarze przez pracowników sektora publicznego (zwłaszcza jednostek samorządu terytorialnego), który przejmuje w coraz większym stopniu metody właściwe dla sektora prywatnego w procesach zarządzania sprawami publicznymi. Treści nauczania uwzględniają zagadnienia objęte egzaminem sprawdzającym kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.


SYLWETKA ABSOLWENTA:

Absolwent nabędzie umiejętności praktyczne niezbędne do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz zakres wiedzy objęty w znaczącym stopniu egzaminem dla kandydatów na biegłego rewidenta. Absolwent studiów będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu sprawozdawczości finansowej i rozliczeń publiczno-prawnych, w szczególności podatkowych. Zdobyta wiedza przyczyni się do wzrostu efektywności pracy osób zatrudnionych zarówno w  sektorze prywatnym, jak i sektorze publicznym, w tym w  jednostkach samorządu terytorialnego.


ADRESACI STUDIÓW:

Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (posiadających tytuł magistra lub licencjat).

Istnieje możliwość uruchomienia uzupełniających zajęć z podstaw rachunkowości dla słuchaczy nie posiadających niezbędnej wiedzy dla uczestnictwa w bloku zagadnień
z obszaru rachunkowości.


CZAS TRWANIA:

Studia trwają 2 semestry, od października 2018 r. do czerwca 2019 r.  (280 godzin)


ZJAZDY:

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, dwa razy w miesiącu, w godz. 9.00 – 17.00 lub 9.00-16.00 (9 lub 8 godz.)