Podyplomowe Studia Prawa Pracy

Studium jest przeznaczone dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, w szczególności dla osób stosujących prawo pracy w praktyce, zajmujących się problematyką kadrową, przedsiębiorców, kadry menedżerskiej, jak również dla pracowników administracji publicznej, w tym osób odpowiedzialnych za implementację i stosowanie europejskiego prawa pracy.


Słuchacze

Słuchaczami Studium mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł magistra lub równorzędny, którzy są zainteresowani problematyką prawa pracy.


Współpraca

Podmioty oraz organizacje, z którymi zostanie nawiązana współpraca w związku z funkcjonowaniem studium: Państwowa Inspekcja Pracy.


Czas trwania

  • dwa semestry
  • ok. 260 godzin
  • zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym w soboty i niedziele

Wykładowcy

  • pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji UW , w tym wybitni profesorowie prawa pracy
  • pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy

Warunki zaliczania

  • po każdym semestrze sesja obejmująca egzaminy i zaliczenia wynikające z programu studiów
  • po uzyskaniu zaliczenia z dwóch semestrów obliczana jest średnia ocen z całych studiów, która stanowi podstawę oceny wpisywanej na świadectwie ukończenia studiów.
  • nie przewiduje się pracy dyplomowej ani egzaminu końcowego.

Dokument uzyskiwany

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych