Podyplomowe Studia Prawa Pracy

Studium jest przeznaczone dla wszystkich osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa pracy, w szczególności dla osób stosujących prawo pracy w praktyce, zajmujących się problematyką kadrową, przedsiębiorców, kadry menedżerskiej, jak również dla pracowników administracji publicznej, w tym osób odpowiedzialnych za implementację i stosowanie europejskiego prawa pracy.


Słuchacze

Słuchaczami Studium mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych, posiadający tytuł minimum licencjata, magistra lub równorzędny, którzy są zainteresowani problematyką prawa pracy.


Współpraca

Podmioty oraz organizacje, z którymi zostanie nawiązana współpraca w związku z funkcjonowaniem studium: Państwowa Inspekcja Pracy.


Czas trwania

  • dwa semestry
  • 279 godzin
  • zajęcia odbywają się w trybie zjazdowym w soboty i niedziele

Wykładowcy

  • pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji UW , w tym wybitni profesorowie prawa pracy
  • pracownicy Państwowej Inspekcji Pracy

Warunki zaliczania

  • po każdym semestrze sesja obejmująca egzaminy i zaliczenia wynikające z programu studiów
  • po uzyskaniu zaliczenia z dwóch semestrów obliczana jest średnia ocen z całych studiów, która stanowi podstawę oceny wpisywanej na świadectwie ukończenia studiów.
  • nie przewiduje się pracy dyplomowej ani egzaminu końcowego.

Dokument uzyskiwany

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych