Podyplomowe Studia Negocjacji, Mediacji i innych Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów

Studia trwają dwa semestry. Pierwszy zjazd odbywa się w październiku, a ostatni w maju lub czerwcu. W ramach Studiów przewidziane jest 190 godzin dydaktycznych w ramach 12 zjazdów odbywających się w soboty i niedziele w godzinach: soboty 9 -16, niedziele 9 -14.

Dokładne terminy zjazdów zostaną podane w październiku. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość  niewielkich zmian w zakresie tematyki poszczególnych zjazdów.


Studia są podzielone na dwie części.

Część ogólna (90 godzin, październik- styczeń) składa się z trzech bloków tematycznych:

 1. zagadnienia wstępne, teoria i psychologia konfliktu,
 2. komunikacja interpersonalna,
 3. negocjacje.

Druga część studiów (100 godzin, luty-czerwiec) jest poświęcona mediacji i zagadnieniom specjalistycznym. W ramach semestru letniego przeprowadzone zostaną zajęcia dotyczące m.in.: mediacji w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, rodzinnego, cywilnego, karnego, w postępowaniu z udziałem nieletnich, w sporach administracyjnych, międzynarodowych, komunikacji z klientem, roli prawników w mediacji i negocjacji jako pełnomocników stron, roli sędziów w mediacji, facylitacji.

Szczegółowa tematyka zajęć znajduje się w Programie Studiów Podyplomowych


Forma zajęć:

Większość zajęć prowadzona będzie w formie interaktywnego wykładu, ale szczególny nacisk położony jest na warsztatową formę zajęć. Uczestnicy biorą udział w licznych symulacjach negocjacji i mediacji, a także w innych ćwiczeniach mających na celu doskonalenie umiejętności w zakresie negocjacji, mediacji i komunikacji interpersonalnej. Tematyka symulacji będzie dostosowana do zainteresowań oraz specjalizacji uczestników.

Na zakończenie każdego semestru przeprowadzana jest dodatkowa symulacja (negocjacji – I semestr i mediacji- II semestr) w maksymalnie sześcio-osobowych grupach, która jest obserwowana przez udzielającego informacji zwrotnej trenera oraz nagrywana w celu możliwości późniejszej analizy przez uczestników.


Sylwetka kandydata:

Kandydaci na Studia muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych.


Warunki zaliczenia

Min. 80 % obecności w czasie wszystkich 12 zjazdów oraz zaliczenie egzaminu pisemnego na zakończenie każdego semestru.


Sylwetka absolwenta

Osoba mająca pogłębioną znajomość teoretycznej i praktycznej teorii i praktyki negocjacji, mediacji, innych alternatywnych metod rozwiązywania sporów, warsztatu pracy mediatora, sposobów efektywnego komunikowania się, roli prawa i prawników w negocjacji i mediacji.


Wiedza:

 • wiedza w zakresie podstaw teoretycznych i praktyki różnych metod rozwiązywania sporów
 • wiedza nt. reguł rządzących negocjacjami, mediacjami, facylitacjami
 • wiedza z zakresu psychologicznych aspektów sytuacji konfliktowych
 • znajomość mechanizmów rozwoju sytuacji konfliktowych i adekwatnych metod interwencji
 •  wiedza z zakresu prawnych regulacji tzw. alternatywnych metod rozwiązywania sporów (negocjacji, mediacji, facylitacji)

Umiejętności:

 • umiejętność analizy sytuacji konfliktowej: przyczyny, eskalacja, typologia
 •  umiejętność wyboru konstruktywnej interwencji w celu rozwiązania konfliktu
 • umiejętność dostrzegania stereotypów
 • umiejętność identyfikowania nieetycznych metod manipulacyjnych
 • umiejętność korzystania z narzędzi komunikacji interpersonalnej
 • umiejętność przygotowania się i udziału w negocjacjach i mediacjach
 • umiejętność autoanalizy własnych działań i wyciągania konstruktywnych wniosków na przyszłość
 • umiejętność funkcjonowania w warunkach stresu oraz przy silnym pobudzeniu emocjonalnym

Postawy:

 • zmiana nastawienia do konfliktu – konflikt jako szansa a nie zagrożenie
 • otwartość na szukanie kreatywnych rozwiązań
 • lepsze rozumienie siebie i innych uczestników sytuacji konfliktowych – szacunek dla osób znajdujących się w takich sytuacjach
 • rozumienie znaczenia interesów oraz asertywność (postawa szacunku dla nich)

Dokumentem, który otrzymują wszyscy Słuchacze Studiów, po pomyślnie zaliczonych egzaminach i udziale w min. 80 % zajęć, jest świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych, na którego odwrocie znajduje się lista przedmiotów przeprowadzonych w ciągu roku akademickiego oraz wyszczególnienie, ile godzin teoretycznych i praktycznych zostało przeznaczonych na każdy przedmiot – w sumie jest to 190 godzin.

Program Studiów wpisuje się więc chociażby, w wytyczne Społecznej Rady ds. ADR przy Ministrze Sprawiedliwości dotyczące standardów szkolenia mediatorów :http://ms.gov.pl/Data/Files/_public/mediacje/adr1/standardyszkoleniamediatorow.pdf


Wykładowcy

Niewątpliwym atutem Studium jest zebranie licznego grona specjalistów z zakresu rozwiązywania sporów i konfliktów (negocjacji, mediacji, facylitacji, arbitrażu, komunikacji interpersonalnej), którzy umiejętnie dzielą się swoim bogatym doświadczeniem ze słuchaczami Studium.

Wśród wykładowców są: prof. dr hab. Robert Rządca, dr hab. Monika Latos-Miłkowska, dr hab. Ewa Gmurzyńska, Mec. Piotr Nowaczyk, Mec. Sylwester Pieckowski, Mec. Maciej Bobrowicz, SSO Agnieszka Rękas, SSR Rafał Cebula, doc. dr Małgorzata Barzycka-Banaszczyk, doc. dr Elżbieta Łojko, doc. dr Elżbieta Mikos-Skuza, doc. dr Anna Rosner, dr Michał Fajst, dr Agata Gójska, dr Rafał Morek,  dr Paweł Waszkiewicz, dr Małgorzata Wawrzyniak, dr Aleksandra Winiarska, mgr Robert Boch, mgr Anna Cybulko, mgr Agnieszka Siedlecka-Andrychowicz, mgr Andrzej Szpor, mgr Maciej Tański, mgr Konrad Sobczyk i in.