Zaliczenie praktyk

 1. W celu uzyskania wpisu zaliczenia Studenci stawiają się na dyżurze: Zobacz terminy dyżurów

 2. Na dyżurze studenci przedstawiają :

  1. zaświadczenie o odbyciu praktyk (oryginał, zob. pkt 3);

  2. 2 (dwie) kserokopie zaświadczenia o odbyciu praktyk;

  3. indeks z odpowiednio wypełnioną str. 82 (zob. pkt 4).

 3. Zaświadczenie o odbyciu praktyki przez studenta powinno:

  – określać osobę studenta odbywającego praktyki (imię, nazwisko, nr albumu),

  – poświadczać okres odbywania praktyki,

  – wskazywać zakres przedmiotowy odbytej praktyki (zwięzły opis czynności wykonywanych przez studenta) oraz

  – być podpisane odpowiednio: przez osobę reprezentującą organ administracji lub adwokata, radcę prawnego, notariusza lub komornika.

  Studenci prowadzący działalność zgodną z profilem kierunku studiów zamiast zaświadczenia przedstawiają oświadczenie o odbyciu praktyki oraz dokument potwierdzający prowadzenie działalności przez studenta.

 4. Wpis zaliczenia praktyk następuje w indeksie na s. 82 i n. Wzór znajduje się na tablicy informacyjnej w Collegium Iuridicum I, przy pok. 318. W rubryce „rok szkolny” należy wpisać rok, w którym faktycznie odbywała się praktyka i odpowiedni dla tego roku szkolnego rok studiów (rok akademicki rozpoczyna się w październiku); „nazwa i miejsce zakładu pracy” należy wpisać krótko nazwę (np. „SR Warszawa – Mokotów”) oraz podać miejsce (miejscowość), w której odbywała się praktyka.
  W rubryce „czas trwania” należy wpisać – niezależnie od terminu, w którym odbyła się praktyka:
  „1 miesiąc” – kierunek prawo: studenci którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2008/2009
  „2 miesiące” kierunek: prawo – studenci którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2008/2009 lub później; kierunek administracja.

 5. Wpisu zaliczenia praktyk dokonuje się jeden raz w toku studiów po okazaniu dokumentów poświadczających odbycie praktyk wymaganego rodzaju w wymaganym wymiarze, w terminie 3 miesięcy po osiągnięciu przez studenta łącznego wymaganego przez program studiów wymiaru praktyk. Jeżeli zaliczenie jest już wpisane, nie dokonuje się dalszych wpisów.

 6. Na karcie egzaminacyjnej wpisu nie dokonuje się.

 7. Zaświadczenie o odbyciu praktyk lub kopię zaświadczenia z adnotacją o zaliczeniu należy dostarczyć do dziekanatu (nie został wyznaczony termin).