Zaświadczenie o odbyciu praktyk

Po zakończeniu odbywania praktyki sąd, prokuratura, organ administracji lub inny podmiot wydaje odpowiednie zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki. Zaświadczenie o odbyciu praktyki przez studenta powinno:

  • określać osobę studenta odbywającego praktyki (imię, nazwisko, nr albumu),
  • poświadczać okres odbywania praktyki,
  • wskazywać zakres przedmiotowy odbytej praktyki (zwięzły opis czynności wykonywanych przez studenta) oraz
  • być podpisane odpowiednio: przez adwokata, radcę prawnego, notariusza komornika lub osobę reprezentującą jednostkę, w której student odbył praktykę.

Obowiązujący wzór zaświadczenia o odbyciu praktyk.

Osoby zaliczające praktykę na podstawie prowadzenia własnej działalności zgodnej z profilem kierunku studiów wypełniają oświadczenie według dostępnego wzoru, oświadczenie – pobierz wzór.