Informacje ogólne o praktykach

Informacja nt. szkolenia BHP studentów przystępujących do praktyk studenckich organizowanych przez Wydział w okresie lipiec-wrzesień 2018 r.

W przypadku praktyk organizowanych przez Wydział wszelkie formalności związane z przyjęciem na praktykę, a w szczególności wygenerowanie i przekazanie organizatorowi praktyki (sąd, prokuratura) skierowania, załatwia Wydział. Wyjątek w tym zakresie dotyczy praktyk odbywających się w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga oraz w sądach z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga (zob. niżej).

Zasady szczegółowe:

  1. Sąd Okręgowy w Warszawie oraz sądy rejonowe z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie.

Przed przystąpieniem do praktyk studenci zobowiązani są do odbycia szkolenia z zakresu BHP i ochrony danych osobowych. Szkolenia odbywają się w pierwszym dniu praktyki (odpowiednio 2, 16 i 30 lipca, 13 i 27 sierpnia oraz 10 i 24 września), godz. 9:30, w siedzibie Sądu Okręgowego w Warszawie, al. „Solidarności” 127, sala 400.

  1. Sąd Okręgowy Warszawa-Praga oraz sądy rejonowe z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga

Szkolenie BHP odbywa się w trakcie praktyk. Informacja o terminie i miejscu szkolenia zostanie przekazana studentom w pierwszym dniu praktyki.

Zgodnie z wewnętrznym zarządzeniem Prezesa i Dyrektora Sądu regulującego zasady odbywania praktyk w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie student przystępujący do praktyki zobowiązany jest złożyć zgłoszenie na praktykę (wzór dostępny na stronie Sądu) oraz CV i list motywacyjny. Istnienie powyższych wymogów jest niezależne od WPiA.

  1. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie

Przed przystąpieniem do praktyk studenci zobowiązani są do odbycia szkolenia z zakresu BHP. Szkolenie odbywa się w siedzibie sądu (Warszawa, ul. Jasna 2/4), w pierwszym dniu praktyki, godz. 8:00. Zbiórka w holu przy szatni.

  1. Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Przed przystąpieniem do praktyki student zobowiązany jest skontaktować się z Prokuraturą (Wydział Organizacyjny, tel. (22) 217-32-39) w celu ustalenia terminu szkolenia bhp.

  1. Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga

Studenci zgłaszają się do odbycia praktyki w siedzibie Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. W przypadku praktyki w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga szkolenie BHP nie odbywa się.

Pełnomocnicy Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych

dr Katarzyna Kowalska

Dyżury pełnomocników Dziekana ds. studenckich praktyk zawodowych odbywają się:

  • dr Katarzyna Kowalska – poniedziałki 10:30 – 11:30; pok. 106 Collegium Iuridicum I
  • dr Krzysztof Koźmiński – piątki, godz. 8:20-9:20, s. 423, Collegium Iuridicum I

Rejestracja na praktyki odbywa się za pośrednictwem serwisu : praktyki.wpia.uw.edu.pl

Uchwały Rady Wydziału w sprawie studenckich praktyk zawodowych:

  1. Uchwała Rady Wydziału Nr 01/12/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych na kierunku Prawo
  2. Uchwała Rady Wydziału Nr 02/12/2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. w sprawie studenckich praktyk zawodowych na kierunku Administracja I stopnia studia licencjackie

Informacje o praktykach studenckich nieobjętych programem studiów, oferty praktyk i inne informacje dotyczące rynku pracy dostępne są w Biurze Karier UW: www.biurokarier.uw.edu.pl