Informacje ogólne

Życie studenckie

Na Wydziale Prawa i Administracji UW działa wiele kół naukowych, które stały się jego stałym elementem jako instytucja życia naukowego i kulturalnego. Studencki ruch naukowy realizuje ideę samokształcenia studentów już od wielu lat. Tradycja tego ruchu jest bogata.

Studencki ruch naukowy rozpoczął swą działalność roku 1916 poprzez utworzenie Koła Prawników Studentów UW, które podzielone na sekcje związane z poszczególnymi Katedrami organizowało m. in. seminaria, sympozja czy konkursy związane z prawem cywilnym, karnym, międzynarodowym. Nie zaprzestało aktywności w czasie okupacji na Tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Kres tej działalności położył upadek Powstania Warszawskiego. W 1945 roku studencki ruch naukowy odrodził się wraz z Uniwersytetem. Istnieje luka w naszej wiedzy, gdyż z lat 1947-1963 brak informacji o działalności kół naukowych. Dowiadujemy się dopiero, iż w 1963 wznowiło aktywność Koło Naukowe Prawników zorganizowane podobnie jak jego przedwojenny odpowiednik i działało w zasadzie nieprzerwanie do 1981 roku. Ponownie studencki ruch naukowy wznowił działalność w 1986 roku, kiedy powstało pierwsze koło naukowe.

Istniejące koła naukowe współpracują ze sobą na wielu płaszczyznach. Podstawową jest Rada Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji spełniająca ważne techniczne funkcje związane ze studenckim ruchem naukowym. Oprócz tego działa reaktywowane Koło Naukowe Prawników, które zrzesza ponad połowę działających na Wydziale kół.

Samorząd studencki to cała społeczność studentów wydziału, ale zainteresowanych poznaniem życia wydziału, odsyłamy do nieformalnych ugrupowań:

Lex Lista