Wzory/Formularze

Umowy o warunkach odpłatności za studia w Uniwersytecie Warszawskim – rok akademicki 2013/14:


ZARZĄDZENIE nr 16 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 maja 2006 r. zmieniające Zarządzenie Nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz. U. Nr 81, poz. 907 z późn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1 W Zarządzeniu Nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 r. w sprawie prowadzenia Księgi Dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych wprowadza się następujące zmiany:

1.§ 33 otrzymuje brzmienie: „Strona tytułowa pracy, strona z oświadczeniami studenta i kierującego pracą oraz strona zawierająca: streszczenie, określenie dziedziny pracy, klasyfikację tematyczną oraz tytuł pracy w języku angielskim są wykonywane według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.”

2. Załącznik 1 do Zarządzenie nr 8 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Załącznik 3 do Zarządzenie nr 8 otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Rektor UW: K. Chałasińska-Macukow 

  1. Załącznik Nr 1 i 2 do Zarządzenia nr 16 Rektora UW z dnia 18 maja 2006 r.
  2. Załącznik – Strona tyłułowa pracy dyplomowej w języku angielskim