Co to jest ECTS ?

Założenia ogólne ECTS na Wydziale Prawa i Administracji UW

Istotą programu ECTS (European Credit Transfer System) jest wprowadzenie systemu punktowego. Każdemu z przedmiotów, a także każdemu z rodzajów prowadzonych zajęć, przypisana została określona liczba punktów zgodnie z tabelą ECTS stanowiącą załącznik do uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji UW – „Zasady studiowania na Wydziale Prawa i Administracji UW”.

Student w okresie studiów musi uzyskać co najmniej 300 punktów. Do zaliczenia każdego roku studiów konieczne jest uzyskanie co najmniej 60 punktów. Punkty uzyskane przez studenta na poszczególnych latach ponad wymagany limit 60 zaliczane są mu na poczet kolejnego roku studiów.

Program studiów oparty o system ECTS zakłada konieczność zaliczenia:

  • 13 egzaminów obowiązkowych oraz konieczność zdania egzaminów z trzech procedur;
  •   program ECTS przyjmuje pięcioletni okres trwania studiów.

ECTS na Uniwersytecie Warszawskim

System punktów ECTS (European Credit Transfer System) ma być sposobem oceny postępów studenta w zdobywaniu wiedzy oraz ma ułatwiać tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia i elastycznych programów studiów. Został on wprowadzony w roku 1989 w ramach programu Erasmus w celu ułatwiania zaliczenia okresu studiów odbytych przez studenta w uczelni zagranicznej przez jego uczelnię macierzystą.

Od tego czasu system ECTS jest wdrażany przez coraz większą liczbę uczelni europejskich i to nie tylko z racji udziału przez nie w programie Erasmus, ale przede wszystkim jako system akumulacji osiągnięć studenta w różnych okresach jego studiów odbywanych zarówno na jego macierzystej uczelni jak i za granicą.

Na Uniwersytecie Warszawskim system ECTS wykorzystywany jest już od dawna w przypadku zaliczeń i oceny studentów biorących udział w programach wymiany zagranicznej a ostatnio prowadzone są prace nad rozszerzeniem jego stosowania również jako sposobu oceny przebiegu całego toku studiów.