Ogłoszenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UW dot. konkursu „Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów”

W związku z ogłoszeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 maja 2016 r. o konkursie nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/16 pn. „Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów” Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza o otwartym naborze partnerów w celu realizacji projektu:

Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/16 pn. „Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów”.

 1. ORGANIZATOR

Uniwersytet Warszawski, Wydział Prawa i Administracji, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa („Oferent”).

 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Cel partnerstwa:

Wspólne przygotowanie i realizacja projektu Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – konkursu nr POWR.02.17.00-IP.04-00-006/16 pn. „Studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarczego dla sędziów i prokuratorów” („Konkurs”):

 1. Typ I Prawo karne gospodarcze zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną w ściganiu przestępczości gospodarczej/skarbowej i w orzekaniu w sprawach przestępstw gospodarczych dla sędziów i asesorów sądowych wydziałów karnych oraz dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich;
 2. Typ II Prawo cywilne i gospodarcze z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną do rozstrzygania sporów dla sędziów i asesorów sądowych wydziałów cywilnych i gospodarczych;
 3. Typ III Prawo restrukturyzacyjne, upadłościowe i finansowe zintegrowane z wiedzą pozaprawną przydatną w rozstrzyganiu spraw gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa restrukturyzacyjnego dla sędziów wydziałów gospodarczych/upadłościowych oraz dla prokuratorów i asesorów prokuratorskich ścigających przestępczość gospodarczą / finansową.

Zakres partnerstwa:

W ramach projektu, Oferent proponuje:

 1. wspólne wystąpienie w Konkursie, poprzez opracowanie zgłoszenia konkursowego, (partner może aplikować niezależnie na każdy typ studiów);
 2. wspólną realizację projektu w razie wyboru Oferenta i partnera w ramach procedury konkursowej (partner może aplikować niezależnie na każdy typ studiów);

Partner będzie realizować zadania w szczególności poprzez:

 1. przygotowanie wraz z Oferentem wniosku konkursowego oraz udział w procedurze konkursowej;
 2. zwiększanie potencjału naukowego Oferenta, a także zapewnienie specjalistycznej kadry praktyków prawa;
 3. przygotowanie i realizację projektu: opracowanie koncepcji dydaktycznej studiów, opracowanie materiałów dydaktycznych studiów, przeprowadzenie części zajęć dydaktycznych, udział w pracach administracyjnych związanych z przygotowaniem i realizacją studiów.
 • WARUNKI DOTYCZĄCE NABORU:

Oferty powinny zawierać:

 1. pełną nazwę i formę prawną prowadzenia działalności partnera,
 2. informacje na temat proponowanego wkładu merytorycznego i organizacyjnego partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe),
 3. informację na temat doświadczenia w realizacji projektów o podobnym charakterze,
 4. wskazanie osoby upoważnionej do zawierania wiążących ze strony oferenta zobowiązań.

Warunkiem formalnym jest brak wykluczenia  z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Wymagane dokumenty:

 1. aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny partnera i umocowanie osób go reprezentujących,
 2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok (zgodnie z art.45 ust. 2 i art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29.09.1994r, o rachunkowości – Dz. U. 2002r. Nr 76, poz. 694) w rozumieniu ostatniego roku budżetowego albo minionego okresu w przypadku krótszej działalności,
 3. aktualny statut partnera (jeżeli dotyczy),
 4. pisemne oświadczenie partnera o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publiczno-prawnych, ani wobec innych podmiotów.

Termin składania ofert:

21 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Ofertę można złożyć osobiście pod adresem: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek Collegium Iuridicum I pok. 211, korespondencyjnie lub przesłać na adres e-mail dziekan@wpia.uw.edu.pl oraz dziekan1@wpia.uw.edu.pl do godz. 15:00 dnia 25 lipca 2016 r. (poniedziałek).

Decyduje data wpływu zgłoszenia do Oferenta.

Kryteria naboru:

 1. doświadczenie partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze,
 2. propozycje wkładu merytorycznego i organizacyjnego partnera w realizację projektu (zasoby: ludzkie, organizacyjne, techniczne i finansowe).