Konkursy studenckie – zarządzenie Dziekana

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warszawskiego z dn.  1.XII.2011 r
w sprawie udziału studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
w krajowych i międzynarodowych konkursach prawniczych

W związku z aktywnym udziałem studentów Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warszawskiego w krajowych i międzynarodowych konkursach prawniczych wprowadza się następujące zasady dotyczące reprezentacji Wydziału w takich konkursach:

1.    Informacje o konkursie są przekazywane Prodziekanowi ds. Studenckich;
2.    Prodziekan ds. Studenckich zamieszcza informacje o konkursie na stronie internetowej Wydziału w zakładce: Studenci – Konkursy;
3.    Drużyny zainteresowane uczestnictwem w konkursie mogą zgłosić swój udział do Prodziekana ds. Studenckich w terminie określonym w informacji, na formularzu pobranym ze strony internetowej, zakładka: Studenci – Konkursy;
4.    W razie zgłoszenia się więcej niż jednej drużyny, o reprezentacji Wydziału w konkursie będzie decydować wynik eliminacji wewnątrzwydziałowych . Zasady przeprowadzania takich eliminacji będą określane każdorazowo przez opiekunów drużyn zgłoszonych do konkursu, wspólnie z Prodziekanem ds. Studenckich ;
5.    Powyższe Zasady nie przesądzają kwestii pomocy finansowej ze strony Wydziału dla drużyn uczestniczących w konkursach.

Pomoc ta jest uzależniona od aktualnych możliwości finansowych Wydziału. Decyzję w tej kwestii podejmuje Kolegium Dziekańskie.
Zarządzenie wchodzi w życie  dn. 1 stycznia 2012 r.