dr Wojciech Brzozowski

  1. Wiosek
  2. Autoreferat
  3. Wykaz prac naukowych
  4. Informacja o osiągnieciach naukowych

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Wojciech Brzozowskiego:

05 październik 2016 r. – dr Wojciech Brzozowski złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

06 października 2016 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

17 października 2016 r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  • recenzent – prof. dr hab. Janusz Trzciński
  • sekretarz –dr hab. Ryszard Piotrowski
  • członek komisji – prof. dr hab. Marek Wąsowicz

08 listopada 2016r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

Skład komisji

17 marca 2017r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Wojciechowi Brzozowskiemu  stopnia doktora habilitowanego.

24 kwietnia 2017r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Wojciechowi Brzozowskiemu.

Uchwała

19 czerwca 2017r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały w sprawie uznania rozprawy habilitacyjnej dr hab. Wojciecha Brzozowskiego za wyróżniającą.

Uchwała