dr Tomasz Przesławski

Wniosek

Autoreferat

Wykaz publikacji

Osiągnięcia dydaktyczne

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Tomasza Przesławskiego:

07 stycznia 2016r. – dr Tomasz Przesławski złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

15 stycznia 2016r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

21 marca 2016r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

Recenzent: dr hab. Zbigniew Banaszczyk
Członek Komisji: dr hab. Monika Płatek, prof. UW
Sekretarz: prof. dr hab. Eleonora Zielińska
05.04.2016r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

skład

09.06.2016r. Posiedzenie Komisji habilitacyjnej dotyczące przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Tomaszowi Przesławskiemu stopnia doktora habilitowanego.

20 czerwca 2016r. Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego Tomaszowi Przesławskiemu

uchwała