dr Tadeusz Zieliński

  1. Wniosek
  2. Autoreferat
  3. Wykaz publikacji
  4. Wykaz referatów
  5. Wykaz konferencji

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Tadeusza Zielińskiego:

05 września  2016 r.  – dr Tadeusz Zieliński złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

14 września 2016 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

17 października 2016 r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

  • recenzent –  dr hab. Aleksander Stępkowski, prof. UW
  • sekretarz – dr hab. Robert Jastrzębski, prof. UW
  • członek komisji – prof. dr hab. Marek Wąsowicz

08 listopada 2016r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

Skład komisji

19.04.2017r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Tadeuszowi Zielińskiemu stopnia doktora habilitowanego.

22 maja 2017r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Tadeuszowi Zielińskiemu.

Uchwała

19 czerwca 2017r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały w sprawie uznania rozprawy habilitacyjnej dr hab. Tadeusza Zielińskiego za  wyróżniającą.

Uchwała