dr Tadeusz Zembrzuski

Wniosek

Autoreferat

Informacje o osiągnięciach

Wykaz opublikowanych prac

Oświadczenie


Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Tadeusza Zembrzuskiego :

10 sierpnia 2017r.  – dr Tadeusz Zembrzuski złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

16 sierpnia 2017. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

16 października 2017 r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

prof. dr hab. Andrzej Marciniak (UŁ) – recenzent
dr hab. Paweł Grzegorczyk, prof. UAM –  członek komisji
dr hab. Mateusz Pilich – sekretarz

07.11.2017 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

skład komisji

28.02.2018 r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Tadeuszowi Zembrzuskiemu  stopnia doktora habilitowanego.

19 marca 2018 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z wyróżnieniem dr Tadeuszowi Zembrzuskiemu.

uchwała