dr Sławomir Żółtek

Wniosek

Autoreferat

Wykaz prac naukowych

Informacje o osiągnięciach naukowych

Oświadczenia

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Sławomira Żółtka:

26 stycznia 2017r. – dr Sławomir Żółtek  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

30 stycznia 2017r.  – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

20 lutego 2017r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

recenzent –  dr hab. Przemysław Konieczniak ,

sekretarz –  dr hab. Szymon Pawelec,

członek komisji – prof. dr hab. Lech Gardocki

20 marca 2017r. – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW na wniosek CKK wyznaczyła nowego członka komisji habilitacyjnej:

Członek Komisji:  prof. dr hab. Eleonora Zielińska

04 kwietnia 2017r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

skład komisji