dr Sławomir Lewandowski

Wniosek

Autoreferat

Wykaz publikacji

Informacje o wybranych osiągnięciach dydaktycznych

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Sławomira Lewandowskiego:

27 kwietnia  2015r.  – dr Sławomir Lewandowski  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie procedury habilitacyjnej na Wydziale Prawa i Administracji UW.

30 kwietnia 2015r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

18 maja 2015r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:
prof. dr hab. Hubert Izdebski – recenzent
dr hab. Tomasz Stawecki, prof. UW – członek Komisji
prof. dr hab. Adam Bosiacki, – sekretarz komisji

02 czerwca  2015r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

skład

06.10.2015r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała dr hab. Włodzimierza Gromskiego, prof. UWr na nowego recenzenta w postępowaniu habilitacyjnym.

12.04.2016r. Posiedzenie Komisji habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Sławomirowi Lewandowskiemu  stopnia doktora habilitowanego.

18 kwietnia 2016r. Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Sławomirowi Lewandowskiemu.