dr Piotr Rylski

Wniosek

Autoreferat

Wykaz publikacji

Informacje o działalności


Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Piotra Rylskiego :

25 sierpnia 2017 r. – dr Piotr Rylski  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

28 sierpnia 2017. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

16 października 2017 r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

prof. dr hab. Andrzej Jakubecki (UMCS) – recenzent
dr hab. Marcin Walasik (UAM) – członek komisji
dr hab. Konrad Osajda – sekretarz

07.11.2017 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

skład komisji

12 lutego 2018 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Piotrowi Rylskiemu stopnia doktora habilitowanego.

19 lutego 2018 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego z wyróżnieniem dr Piotrowi Rylskiemu.

uchwała w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

uchwała w sprawie uznania rozprawy habilitacyjnej za wyróżniającą