dr Michał Bitner

Wniosek

Autoreferat

Wykaz prac naukowych

Informacje o osiągnięciach naukowych

Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Michała Bitnera:

07 grudnia 2016r. .  – dr Michał Bitner złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

13 grudnia  2016r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

20 lutego 2017r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

recenzent –  prof. dr hab. Wiesława Miemiec (UWr) ,

sekretarz –  dr hab. Paweł Wajda, prof. UW,

członek komisji – prof. dr hab. Witold Modzelewski

04 kwietnia 2017r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

skład komisji

03.11.2017 r. – Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej dotyczące przedstawienia Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu dr Michałowi Bitnerowi stopnia doktora habilitowanego.

20 listopada  2017 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Michałowi Bitnerowi.

uchwała