dr Marek Szubiakowski

Wniosek

Autoreferat

Wykaz publikacji

Dorobek dydaktyczny


Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Marka Szubiakowskiego  :

16 sierpnia 2017r. – dr Marek Szubiakowski  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

18 sierpnia 2017. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

16 października 2017 r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

prof. dr hab. Jacek Jagielski – recenzent
dr hab. Piotr Przybysz –  członek komisji
dr hab. Rafał Stankiewicz – sekretarz

07.11.2017 r. – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów powołała komisję habilitacyjną w składzie:

skład komisji

23.05.2018 r. – Posiedzenie Komisji habilitacyjnej o przedstawieniu Radzie Wydziału Prawa i Administracji UW opinii o nadaniu lub odmowie nadania dr Markowi Szubiakowskiemu stopnia doktora habilitowanego.

18.06.2018 r. – Podjęcie przez Radę Wydziału Prawa i Administracji UW uchwały o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Markowi Szubiakowskiemu