dr Marcin Warchoł

Wniosek

Autoreferat

Informacje o osiągnięciach

Wykaz opublikowanych prac

Oświadczenia


Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dra Marcina Warchoła:

23 czerwca 2017r .  – dr Marcin Warchoł  złożył wniosek do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów o przeprowadzenie postępowania  habilitacyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UW.

26 czerwca 2017r.  – Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów zwróciła się do Rady Wydziału Prawa i Administracji UW o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i wyznaczenia trzech członków komisji habilitacyjnej.

20 listopada 2017 r.  – Rada Wydziału Prawa i Administracji UW wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i powołała trzech członków komisji habilitacyjnej w składzie:

Prof. UW dr hab. Maria Rogacka – Rzewnicka –  recenzent
Prof. dr hab. Eleonora Zielińska – członek komisji
Dr hab. Szymon Pawelec   – sekretarz